يكشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰

تلویزیون اندیشه

گفتگو در برنامه: رمز پیروزی - تلویزیون اندیشه

میهمانان برنامه: راحله طارانی - علی اکبر امید مهر

مجری برنامه: حسن اعتمادی

گفتگوی رضا گوهرزاد با بهروز خلیق، مسعود فتحی و رضا علوی پیرامون خیزش اعتراضی آبانماه ۹٨ و پیآیندهای آن شکاف حکومتی تا واکنش جهانی به کشتارها و دستگیری ها