سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

فرقه دمکرات آذربایجان

تحت رهبری فرقه دمکرات آذربایجان مردم به فعالیت گسترده ای در عرصه آبادانی و عمران روستاها و شهرها دست زدند. اقدامات جدی علیه بیکاری اعمال شد. کارخانجات قدیمی احیاء و توسعه پیدا کرد و کارخانجات و موسسات صنعتی تازه ای احداث گردید. شبکه بهداشت عمومی پی ریزی شد.

فرقه دمکرات آذربایجان نه تنها حمایت از جنبش اعتراضی مردم خوزستان و دیگر مناطق کشورمان را وظیفه خود می داند، بلکه با تاکید بر شعارِ « اتحاد اتحاد » که از طرف مردم فریاد زده می شود، از همه احزاب و نیروهای آزادیخواه و مترقی میهنمان دعوت می کند تا با اتحاد عمل و روش و به شکل مشترک، به مبارزه همگانی مردم علیه سیاست های نامردمی حکومت جمهوری اسلامی ملحق شوند.

ما بر این باوریم که کارزار مشترک همه نیروها و سازمان ها و احزاب مترقی و آزادیخواه کشورمان در امر تحریم فعال و هدفمند انتخابات پیش رو، می تواند گامی بزرگ و اساسی در راه مبارزۀ سازمان یافتۀ مردم زحمتکش میهنمان برای پیشبرد مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان باشد. به همین دلیل پیشنهاد حزب توده ایران را که از همه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه دعوت به هم فکری برای تحریم مشترک و فعال انتخابات کرده است، پیشنهادی به موقع و هشیارانه می دانیم. ما از همۀ نیروهای نامبرده شده دعوت می کنیم که به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهند.

دوران رهبری رفیق علی خاوری از جمله شامل سالهای فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود بود. عواقب مخرب این فروپاشی و تاثیرات عمیق و منفی آن بر جنبش کمونیستی و کارگری جهان و احزاب برادر و بر بنیان های ایدئولوژیک این جنبش و احزاب، از آن جمله بر حزب تودۀ ایران، کم از یورش خائنانه و جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی بر حزب نبود. رفیق علی خاوری نقش بی بدیلی برای حفظ ایدئولوژی حزب بر اساس جهان بینی مارکسیستی- لنینیستی ایفا کرد.

امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم با عمده کردن مبارزه با "تهاجم فرهنگی " مانند طرح جدا سازی دختران و پسران در آموزشگاهها و دانشگاهای کشور، منع حضور دختران در بسیاری از رشته های دانشگاهی، جلوگیری از شرکت زنان در میادین ورزشی، نظارت همیشگی در کوچه و خیابان بر زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابی، دستگیری وسیع فعالان زن و احکام سنگین و محرومیت اجتماعی برای آنان ، جلوگیری از انتشار نشریات زنان و منع سفر فعالان زن به خارج ادامه دارد. بدیهی است که این روش ها بیش از پیش رسوا شده و حتی بخش بزرگی از زنان پیرو حکومت هم به اشکالی از این سیاست دوری می جویند.

این بود اشاره ای کوتاه به بخشی از اقدامات دولت ملی آذربایجان در مدت کمتر از یک سال. چنانچه سید جعفر پیشه وری ارزیابی کرده بود، نهضت مردم آذربایجان می توانست خیزش سراسری زحمتکشان و آزادیخواهان کشور را درپی داشته باشد و میهن ما را از چنگال ارتجاع داخلی و عوامل خارجی و عقب ماندگی نجات دهد. بدین طریق ایران می توانست در مسیر راه رشد و ترقی و آزادی قرار بگیرد. این گناه بزرگی بود که ارتجاع داخلی و امپریالیست های آمریکا و انگلیس، نمی توانستند به آزادیخواهان آذربایجانی ببخشند. وقتی نتوانستند با طرح توطئه های گوناگون و اتهامات ناروا نهضت ۲۱ آذر را از مسیر خود منحرف کنند، تصمیم به سرکوب و نابودی آن گرفتند.

در۷۴ - مین سالگرد ۲۱ آذر، فرقه دموکرات آذربایجان، علیرغم تلاش های شبانه روزی دسیسه چینان و دشمنان آشکار و نهان خود، بار دیگر با صراحت تمام اعلام می دارد که با پای بندی به آرمان های مقدس بنیانگذاران خود و با تأکید بر روح بیانیه ۱۲ شهریور، همچنان در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در داخل مرزهای ایرانی دموکراتیک تاکید می ورزد.