دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

هماهنگی ایرانیان اروپا

تجمع اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل.

سازماندهندگان: هماهنگی ایرانیان اروپا، برای پشتیبانی از قیام مردم ایران!

چهارشنبه 11 دسامبر