چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

فرهنگ و هنر

نه به اعدام !

دختری با روبان سرخ

نویسنده: محسن یلفانی

بازیگر: شیرین میرزانژاد

مدیر فیلمبرداری و تدوینگر: امیر بابک رضازاده

کارگردان: مهرداد خامنه‌ای

گروه تئاتر اگزیت

آبان ۱۳۹۹

مطالب این شماره:

- سخن ما

- مانیفست تئاتر استقلال

- عرصه‌های جدید تئاتر

دیروز: جون لیتل‌وود و آرمان‌هایش

امروز: فراموشی سرشار از خاطره‌هاست. گی‌یرمو کالدرون

فردا: میلو رائو: مانیفست گنت و تئاتری برای آینده

- سانسور

نمایشنامه‌های ممنوع: لیسیستراتا اثر آریستوفانس

ـ پرتره‌ی یک هنرمند

و ...

فصلِ سرایش است و خواندن آوایِ صد امید؛

فصلِ فروزش است شعله ی خورشیدِ صد پیام.

در انتظار نمانید!

ما گویی نبوده اند؟ بوده اند کیان

و اگر بوده اند با مدیحه سرایانشان

در بُرج و باروی شان، یکجا مرده اند ،

چه کسانی قبل از مرگ شان 

می میرند؟

آخر چه شتابی دارند اینان

گردنِ جوانان را ، که

به طنابها بیاویزند،

و آنان را،

پیش از طلوع آفتاب

در حجله گاهی دور از چشمِ مادران،

به خاک بسپارند؟

تو خود ناگفته می‌دانی و هم ننوشته می‌خوانی

که در گُردان رهپویانِ راهِ خلق می‌مانی.

توگویایی،

توبینایی،

به راه پُر نشیب و پُرفَرازِ خلق،

به دست‌ات پرچمِ پیروزی فردا،

به راه خویش مانایی.

بانوی بی قرار دهه های بی قراری

لحظه ای چشم فرو بند و بیاد آر

نسرین باغ و نرگس دشت را

و نوید فردای نزدیک را

فراموشی از چشمهایت دور می شود.لباسهایِ آشنا درساکِ کوچکی

ساعت ها با عقربه هایی از کار افتاده

که زمان سالها در آنها ایستاده،

در دستانِ انتظارِ چشمانِ خسته ای

می نشیند،

خاکی شگفت بردل دریا فشانده‌ایم،

بازآ وشوروشوق درافکن به جان ما،

شاید که بازخیزد برلَب، بیانِ ما.

دل را زشوق فردا، آنی به وَجد آر؛

برجان سردِ ما تو کنون آذری ببار.

رزم‌آوران ستبر بمانید،

در خیزتان برای رهایی،

درظلمتِ شبان سیاه فام،

که درآن،

یاری نمی شناسد یارش را،

درگیرودار ظلمت یلدا