رفتن به محتوای اصلی

ابر تورم حرف نشنو پشت دروازە کشور

ابر تورم حرف نشنو پشت دروازە کشور
دوشنبه, 8. می 2023 - 20:17

علی خامنەای امسال را سال کنترل تورم و رونق تولید اعلام کردە بود. دولت با وعدە کاهش تورم دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت را ٢٠ و ٢٧ درصد یعنی حدود نیمی از نرخ رسمی تورم "اضافە" کرد.

حالا بعد از ٤٧ روز ادارە آمار در گزارشی کە بە عقیدە کارشناسان دستکاری شدە است، خبر از افزایش تورم تا بیش از ١٥ درصد مواد غذایی دادە است. در گزارش آمار تورم نقطە بە نقطە ارائە نشدە و مبنای زمانی محاسبە ی آمار تورم بجای سال گذشتە دوسال پیش یعنی سال ١٤٠٠ قرار گرفتە است.

علت این دستکاری گفتە می شود بخاطر رکورد زنی تورم سال ١٤٠١ در دە سال گذشتە و علت ندادن آمار تورم نقطە بە نقطە بە گزارش بعضی رسانە ها پنهان کردن افزایش تورم ماهانە از چشم مردم است.

 از سوی دیگر گزارش تعدادی از رسانە ها در هفتە های اخیر حکایت از افزایش سرسام آور قیمت نان، مواد غذایی، و هزینە مسکن دارد.

قیمت نان سنگک با یک جهش ناگهانی در نانوایی هایی کە آرد سهمیەای دارند  از ٣ هزار بە ٥ هزار تومان رسید. قیمت همین نان در نانوایی هایی کە سهمیە آرد ندارند (آزاد پزها) بنا بە برخی گزارشها  بستە بە محلە و کیفیت آن بین ١٠ تا ٣٠ هزار

تومان است. خرید نان ٥ هزار تومانی گفتە می شود مستلزم ساعتها ایستادن در صف است و کیفیت آن هم مناسب نیست.

وبسایت فردا نوشت:

"در یک نانوایی نان بربری کنجدی 10 هزار تومان در محله 5 هزار تومان در یک محله 12 هزار تومان است. اما قیمت نان سنگک خیلی بیشتر از اینهاست. کف نان سنگک در اغلب نانوایی های 10هزار تومان است؛ در برخی نانوایی ها هنوز قیمت مصوب نان به دست مردم میرسد یعنی 5 هزار تومان اما سقف قیمت این نان تا 30 هزار تومان است"

آن" ابر تورم" حرف نشنوێی کە مدتهاست کارشناسان نسبت بە آمدنش هشدار و برحذر باش می دادند، بە نظر می رسد با وجود نامگذاری سال کاهش تورم و رونق از جانب خامنەای و وعدە کاذب دولت پشت دروازە رسیدە و با فرمان و تفنگ و زندان و رجز خوانی و لاف و گزاف گویی و پنهان کردن آمار نە می شود جلوی ورود آن را گرفت و نە مردم را با اعدام های جنون آمیز می توان از مبارزە برای خلاصی از شر رژیم تبهکار و مستبد باز داشت.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.