رفتن به محتوای اصلی

"عفو"سرپوشی برای ادامە سرکوب!

"عفو"سرپوشی برای ادامە سرکوب!
پنج‌شنبه, 13. آوریل 2023 - 22:29

خبرگزاری تسنیم روز گذشتە در گزارشی خبر ازموافقت خامنەای با "عفو" ٩٠ هزار زندانی در ١٦ بهمن سال گذشتە خبر داد. تسنیم در ادامە گزارش خود ادعا کرد ٨٢ هزار نفر از زندانیان تاکنون آزاد شدەاند. این ادعا در حالی مطرح می شود کە اطلاعات چندانی در مورد کم و کیف این بە اصطلاح عفو شدگان منتشر نشدە ولی در عوض از آن موقع تا کنون تعداد زیادی از فعالین مدنی و سندیکایی و سیاسی دستگیر شدە، عدە دیگری کە از قبل در زندان بودەاند همچنان در زندان هستند و شماری نیز تشدید محاکمە شدەاند و دامنە بگیر و ببند ها بە قوت سابق ادامە دارد.

از طرف دیگر فشار برای آزادی کلیە زندانیان سیاسی و مدنی در جامعە در حال فزونی است و دامنە مخالفت با سرکوب خاصە بعد از ترورهای شیمیایی و انتقامجویانە عوامل آتش بە اختیار و سکوت تائیدآمیز توام با تشویق مسئولین اصلی رژیم بە میان قشرهای بیشتری از طرفداران سابق رژیم و برخی از روحانیون هم امتداد پیدا کردە است.

دلیل باز نشر خبر "عفو" در خبرگزاری ارگان سرکوبگران در واقع بە قصد سرپوش نهادن بر ادامە سرکوب های دامنە دار جنایتکارانە ای است کە هر روز کە میگذرد با اعتراضات فعالانە گستردە تری روبە رو شدە و رژیم قادر بە مهار آن نیست.

و بالاخرە آنکە در واقع باید عفو کند خانوادە ها و بازماندگان دە ها هزار نفری هستند کە در زندان های حکومت بە قتل رسیدە و یا آنهایی هستند کە سالهاست بعضا تا دو دهە از جوانی خود را بە خاطر دفاع از حقوق انسانی و سیاسی خود و مردم در زندان ها و شکنجە گاە های رژیم بە بند کشیدە شدەاند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.