رفتن به محتوای اصلی

نوروز فرخندە خوش آمد!

نوروز فرخندە خوش آمد!
جمعه, 17. مارس 2023 - 23:05

با این همە مردم مقدم نوروز کهن را کە مظهر ستیز نو با کهنە و روشنی با تاریکی است بە امید فرا رسیدن سالی بهتر و خرمتر و رهایی از بند استبداد و بی عدالتی جشن خواهند گرفت. نوروز بر همە ی نوروز باوران خاصە زندانیان سیاسی، خانوادە جانباختگان مجروحان و مبارزان و کوشندگان جنبش انقلابی مبارک باد!

در روز پنج شنبە آخر سال بسیاری از خانوادە های ستم کشیدە و عزادار جان باختگان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی بە همراە عدەای از مردم شهرهای شان بدون توجە بە تهدیدات قاتلان عزیزان خود با عبور از همە موانع و محدودیت های کە رژیم سر راهشان قرار دادە بود در شهرهای مختلف بر سر مزار عزیزانشان حضور پیدا کردند تا یاد شان را گرامی بدارند و بر مزارشان گل بکارند و اعتراض و انزجار خود از جنایتکاران حاکم و قاتلان عزیزشان را فریاد کنند.

سقز، خرم آباد، مهاباد، تهران، رشت، اراک، تبریز، کامیاران، سنندج، دهگلان، دیواندرە، از جملە شهرهایی هستند کە در آنها مراسم تجلیل از جان باختگان برگزار و مراسمها بە تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شدند.

مراسم و تظاهرات مردم  با وجود فضای امنیتی سنگینتر از بقیە شهرهای در کردستان و در شهر زادگاە ژینا و خاستگاە جنبش سقز وسیعتر از سایر شهرها برگزار شد.

حضوری علاوە بر گرامی داشت جانباختگان و همبستگی با خانوادە های آنان، اعتراضی و حامل پیامی مبنی بر آمادگی برای تداوم جنبش تا بە آخر.

خبرهای رسیدە از زندانها نیز حاکی از وضعیت و حال وهوایی است کە در مراسم های گرامی داشت دیدە شد. روحیەای کە سپیدە قلیان بە محض آزادی از زندان با خطاب قرار دادن علی خامنەای رهبر رژیم و فرماندە اصلی جنایتکاران آن را بازتاب داد.

در روز جمعە رژیم در یک اقدام جنایتکارانە و انتقامجویانە دیگر و بدنبال حضور گستردە مردم در شهرهای کردستان بر سر مزار جانباختگان جنبش زن، زندگی، آزادی، محی الدین ابراهیمی یکی از زندانیان کرد در زندان ارومیە را اعدام کرد. بعضی خبرها نیز حاکی از تصمیم رژیم بە اعدام عدە دیگری از زندانیان دارد.

اعدام محی الدین ابراهیم در آستانە عید بار دیگر اهمیت انجام اقدامات عاجل برای آزادی زندانیان سیاسی و اعدام های تبهکارانە را برجستە کرد.

سال سخت و پر فراز و نشیب ١٤٠١ روزهای آخرش را می گذراند و تا چند روز دیگر سال نو فرا می رسد. سال ١٤٠١ بە راستی از لحاظ مختلف یک سال کم مانند در میان همە سالهای بعد از انقلاب بهمن است

گسترش بی سابقە فقر، بی عدالتی، شکاف طبقاتی، فساد و غارت، سرکوب و اعدام و شکنجە، جنایت و سرریز شدن زندانها از آزدگان و عدالت خواهان و حملات تروریستی شیمیایی، در یک کلام سال رکود شکنی پلیدی ها در نظام فقاهتی بود.

سال ١٤٠١ همچنین سال گسترش تعرض رژیم بە حقوق کارگران و برنامە ریزی برای محو تە ماندە قوانین حمایتی بود. هدف رژیم از نشاندن صولت مرتضوی کە یک بازاری فاسد و بد سابقە ضد کارگر است بر مسند وزارت کار بخاطر تسریع این کار بود کە او تا حدود زیادی در این ماموریت توفیق حاصل کردە است و اگر وجود اعتراضات نبود بە جرات می توان گفت کلکتە ماندە قانون کار را تا کنون کندە بود.

اما آنچە سال ١٤٠١ را از بقیە سالها متمایز می کند، هیچکدام از مسائل مورد اشارە نیستند، چرا کە همە اینها دەها سال است کە بصورت مزمن درآمدە و سال بە سال هم بدتر و بیشتر شدەاند.

ویژگی سال رو بە پایان کە آن را از سالهای پیشتر مستثنی می کند برآمد جنبش بی نظیری است کە بذر امید بە رهایی ازسلطە رژیم استبدادی و تبهکار جمهوری اسلامی را در میان مردم کاشت و ولولەای در جامعە بر پا کرد کە نظیر آن دەها سال بود دیدە نشدە بود.

رژیم با همە سعبانیتی کە از خود برای پایان دادن بە جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی بە کار برد نتوانست آن را بە مانند جنبش های پیشین سرکوب و در نیمە راە متوقف کند.

از سرگیری اعتراضات مردمی در هفتە های اخیر علیە سرکوب و فقر و بی عدالتی و گسترش اعتراضات معیشتی رژیم را بر آن داشتە تا با تشدید بگیر و ببند و سرکوب و پروندە سازی و اعدام تعداد دیگری از زندانیان و تصویب قوانین ارتجاعی و سرکوبگرانە جدید از گسترش اعتراضات ممانعت بە عمل آورد.

این تلاشهای جاهلانە و سرکوبگرانە در شرایطی کە معیشت و تامین نان بە دغدغە بیش از ٧٠ درصد مردم تبدیل شدە است و چشم انداز روشنی برای بهبود اوضاع در افق پدیدار نیست، محکوم بە شکست است. رژیم با وجود افزایش مالیاتها، چوب حراج زدن بە منابع نفتی و معدنی، فروش اموال عمومی، حذف سوبسید کالاهای اساسی، کاهش حقوق و دستمزدها و افزودن بر قیمت کالاهایی کە خود وارد می کند و در یک کلام هزینە کردن غارتگرانە دارایی های کشوردر واقع بە انزجار و اعتراضات مردمی دامن می زند.

نوروز کهن پیام آور نوزایی طبعیت و آمدن سال تازە، جشن تمام باشندگان ایران در شرایطی از راە می رسد، کە دەها هزار نفر از مبارزان راە آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در بند و زندان بە گروگان گرفتە شدەاند، صدها نفر از زنان و مردان مبارز کشور در خیابانها، و زندانها بە قتل رسیدە یا اعدام شدەاند، صدها جوان در عنفوان جوانی بە ضرب گلولە بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادەاند، هزاران دختر نوجوان و جوان آماج حملە شیمیایی تروریست های حکومتی قرار گرفتە اند. هزاران نفر عزادار عزیزان جان باختە خود هستند و حداقل ٢٠ هزار خانوادە نگران سرنوشت فرزندان و کسان دلبند زندانی شان هستند. سفرەهای اکثریت مردم تهی تر از عید های پیشین است و گرانی و تورم بیداد می کند و فقر امان مردم را بریدە است با این همە مردم مقدم نوروز کهن را کە مظهر ستیز نو با کهنە و روشنی با تاریکی است بە امید فرا رسیدن سالی بهتر و خرمتر و رهایی از بند استبداد و بی عدالتی جشن خواهند گرفت. نوروز بر همە ی نوروز باوران خاصە زندانیان سیاسی، خانوادە جانباختگان مجروحان و مبارزان و کوشندگان جنبش انقلابی مبارک باد!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.