رفتن به محتوای اصلی

تصویب قوانین ارتجاعی زن ستیزانە سد راە جنبش نخواهد شد!

تصویب قوانین ارتجاعی زن ستیزانە سد راە جنبش نخواهد شد!
پنج‌شنبه, 16. مارس 2023 - 11:40

مبارزە و مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری و دیگر تبعیضات ضد بشری و ناکامی حکومت در واداشتن زنان بە تمکین از قوانین ارتجاعی زن ستیزانە باعث افزایش تلاش های مرتجعین حاکم برای وضع کردن قوانین عجیب و غریب جدید علیە زنان و حامیان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی شدە است. کارگزاران رژیم کە نمی خواهند تن بە خواستە های برحق مردم بە تنگ آمدە از حکومت بدهند تصور می کنند با تصویب قوانین و صدور فرامین سختگیرانە و انتقامجویانە می توانند مبارزات مردم برای پایان دادن بە حکومت شان را متوقف کنند. 

 در همین راستا بیژن ناباوە یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی، روز گذشتە از یک طرح و قانون جدید در دست تهیە در مجلس برای مجازات زنانی کە حاضر بە پذیرش حجاب اجباری نیستند و موافقت سران سە قوە با آن خبر داد. 

در قانون جدید زنانی کە حجاب اجباری را رعایت نکنند از طریق دوربین هائی کە در همە جای شهر رفتار مردم را ثبت و ضبط می‌کنند، شناسایی و بر "حسب جداول تهیە شدە" مجازات خواهند شد! بە گفتە نمایندە مجلس مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان از جملە مجازاتهای پیش‌بینی شدە در قانون مجلس ارتجاع است. 

قبل از این نیز تعدادی از مسئولین و نهادهای حکومتی ارائە خدمات بە زنان بی حجاب و بد حجاب در موسسات دولتی و خصوصی را ممنوع کردە بودند و تعدادی از صاحبان کسب و کار را به‌خاطر رعایت نکردن دستور مقامات جریمە و محل کارشان را پلمپ کردە بودند. 

درست است کە تصویب این گونە قوانین و دستور‌العمل های عجبب و غریب و من درآوردی بیشتر از همە انتقام‌جویی از قیام زنان علیە تبعیضات ستمگرانە‌ی حکومت است، اما سرکردگان ارتجاع هر آن کس را کە در اعتراضات جنبش زن، زندگی، شرکت داشتە و یا بە نحوی از انحا از آن حمایت کردە است، نیز از این گونە مجازات‌ها بی نصیب نگذاشتەاند. 

همین چند روز پیش بود کە عدەای از هنرمندان نامدار و محبوب مردم را بە دلیل حمایت شان از اعتراض مردم از حق معاملە محروم کردند و پیشتر همین معاملە را با تعدادی از ورزشکاران و با بستگان خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور کردە بودند. 

قانون جدید مجلس و هم‌چنین اعمال محدودیت‌ها علیە گروە های مختلف اجتماعی معترض نقض بدیهی ترین حقوق مردم است کە با هیچ منطقی کوچک‌ترین قرابتی ندارد و استیصال  و درماندگی یک رژیم فاسد و رو بە زوال با شهروندان خود را بە نمایش می‌گذارد و باید محکوم و با آن مقابلە کرد. پیداست کە نە وضع چنین قوانین و اعمال تبهکارانە و مرتجعانەای و نە پر کردن زندان‌ها از مبارزین راە آزادی و عدالت اجتماعی نمی‌واند سد راە جنبش زن، زندگی آزادی برای گذار از رژیم فاسد و ستمگر و استبدادی جمهوری اسلامی شود. 

سپیدە قلیان پیام آور سرافراز دلیر و بی باک مبارزان و آزادیخواهان در بند روز گذشتە پس از تحمل چهار سال و هفت ماە زندان بە محض آزادی در حالی کە می‌دانست به‌خاطر شعارهایی کە می خواهد بدهد بە زودی او را بە زندان بر خواهند گرداند، جواب دندان شکنی بە بانیان قوانین و فرامین ارتجاعی داد و روحیە و عزم استوار زنان و مردان آزادە را کە در وجود او متبلور است، برای تداوم مبارزە تا پیروزی بر دیکتاتوری و ارتجاع و استقرار آزادی و برابری را اعلام کرد. 

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.