رفتن به محتوای اصلی

وعدە سر خرمن رئیسی بە پرستاران در روز پرستار

وعدە سر خرمن رئیسی بە پرستاران در روز پرستار
جمعه, 2. دسامبر 2022 - 20:21

روز پرستار در ایران هموارە برای پرستاران فرصتی بودە است تا بتوانند مشکلات و مطالبات خود را مطرح و انجام آنها را از مسئولین ذیربط بخواهند. چنانکە در روزهای گذشتە پرستاران و کادر درمانی بە همین مناسبت چند تجمع در اعتراض نسبت بە وضعیت شغلی و اندک بودن دستمزد و حقوق و ندادن مزایای شغلی خود بە امید اینکە مسئولین دولتی با آنها موافقت کنند برگزار کردند.

البتە بی توجهی بە مشکلات و مطالبات صنفی پرستاران و همچنین بر پایی اعتراضات متعدد توسط آنان سالهاست کە ادامە دارد با این حال نە تغییر و بهبودی در وضعیتشان بوجود آمدە و نە هیچ یک از وعدەهای دادە شدە مسئولین بە آنان بە عمل درآمدە است.

در این میان اما وضعیت پرستاران شرکتی از پرستاران رسمی از لحاظ حقوق و دستمزد و مزایا بدتر از پرستاران رسمی است. بهمین جهت بە رغم مشترکات بسیار میان رسمی ها و غیر رسمی ها، اعتراضات در میان پرستاران شرکتی و غیر رسمی بیشتر است. اخبار و گزارشهایی کە هر بار در مورد اعتراضات این گروە بزرگ از پرستاران منتشر می شود نشان می دهند کە مهمترین مطالبە پرستاران غیر رسمی استخدام رسمی توسط مراکزی است کە پرستاران را بجای استخدام مستقیم از شرکتهای واسطەای و دلال نیروی کار اجارە می کنند. البتە این بە معنی آن نیست کە پرستاران رسمی از وضعیت شغلی و مزدی شان رضایت دارند. کە اگر رضایت داشتند هر سالە تعداد زیادی از آنها تن بە مهاجرت نا خواستە نمی دادند.

بە گفتە مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، تعداد پرستارانی کە مهاجرت می کنند زیاد است اما آماری در مورد آنها وجود ندارد. مهاجرت پرستاران در حالی سال بە سال بیشتر می شود کە بە گفتە مریم حضرتی هم اکنون مراکز درمانی با کمبود شدید پرستار مواجە هستند.

در سال ٩٧ او گفت: "هم اکنون حدود 150 هزار پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشغول خدمت هستند، اما با توجه به استانداردها به حدود 120 تا 150 هزار پرستار دیگر در این مراکز نیاز داریم"

نیاز بە پرستار اینک بیشتر هم شدە است. با این وصف صاحبان و مدیران اغلب بیمارستانها بجای استخدام پرستار تعداد پرستاران را ثابت و بر شدت کار و اضافە کاری اجباری پرستاران افزودەاند. از آنجا کە خیلی از پرستاران مایل بە اضافە کاری اجباری در شرایط کار فشردە نیستند و توش و توان آن را هم ندارند عدەای از آنان از کار خود کنارە گیری و بە مهاجرت بە امید یافتن کار با شرایط بهتر روی می آورند.

. "به گزارش ایران پزشک به نقل از ایرنا، مریم حضرتی روز یکشنبه درباره استاندارد تعداد پرستاران در کشور افزود: نسبت تعداد پرستار به تخت در حال حاضر حدود یک تا 1.1 است. در حالی که بر اساس استاندارد تعداد پرستار به تخت در افق 1404 باید به نسبت 2.5 پرستار به ازای هر تخت برسیم. ضمن این‌که در شرایط فعلی نیز باید حداقل به نسبت 1.8 پرستار به ازای هر تخت برسیم، بنابراین در شرایط فعلی تعداد پرستاران کشور باید حداقل دو برابر شود"

با وجود گذشت ٤ سال این وعدە هنوز عملی نشدە است و نشان می دهد کە مسولین تعهدی نسبت بە وعدەهای کە می دهند ندارد.

کما اینکە هر سال در روز پرستار وعدەهای می دهند کە هیچگاە بە صورت نصفە نیمە هم بە آن عمل نمی کنند.

در دوران کرنا هزاران پرستار شرکتی و قراردادی را با دادن وعدە استخدام بکار گرفتند ولی از استخدام اکثر آنها بعد از اتمام کرونا امتناع کردند. تعدادی از آنها نیز متاسفانە در حین کار کرونا گرفتند و جان باختند و تعداد بیشتری نیز بیمار شدند.

یکی از مطالبات اصلی عموم پرستاران "اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری"است کە سالهاست اجرا نشدە ماندە. رئیسی در جلسەای بمناسبت روز پرستار گفت: "گر امسال اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آغاز نشده بود بنده رو و آمادگی حضور در جمع شما را نداشتم، اما به لطف خدا و با همت مسئولان اجرای این قانون آغاز شده و در آینده تکمیل شده و ارتقا خواهد یافت". خوب کە بە چینش این کلمات توجە شود، معلوم می شود دروغ و فریب کاری در آن موج می زند و هنوز این موضوع نە بە دار است و نە بە بار. در بهترین حالت حوالە بە آیندە ای است کە توسط سلف رئیسی هم دادە شدە ولی پس از سالها (١٥ سال) همچنان در حد وعدە باقی ماندە است. بهمین جهت و از روی شناخت است کە پرستاران حاضر نیستند زیر بار وعدە و آئین نامەای بروند کە معتقدند حقوق آنها را تامین نمی کند. "محمود عمیدی" یکی از اعضای خانە پرستار بە خبرگزاری ایلنا در خصوص پرداختِ علی‌الحساب تعرفه‌گذاری گفت: "آیین‌نامه‌ی تعرفه‌گذرای از دو سال پیش نوشته شده و آنچه به عنوان علی‌الحساب پرداخت شده از همین آیین‌نامه برآمده است. ما از همان زمان مخالف این آیین‌نامه بودیم و انتقادات بسیاری به آن داشتیم اما بدون توجه به این انتقادات بالاخره مبلغی را به عنوان علی‌الحساب برای شروع تعرفه‌گذاری پرداخت کردند که همین مبلغ هم باعث اعتراض پرستاران شد"
یعنی در واقع و در بهترین حالت دولت می خواهد همان بلایی را بر سر تعرفە گذاری بیاورد کە بر سر همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبە بندی معلمان و مادە ١٠ مربوط بە مزایای شغلی کارگران رسمی نفت آورد. امیدواریم تا سال آیندە بە همت همە کسانی کە ٤٣ سال حقوق شان پایمال شدە نە اثری از رئیسی و حکومت باقی بماند و نە جایی برای این همە فریبکاری و دوز و کلک و پرستاران زحمتکش بتوانند بجای اعتراض در روز پرستار و بدون دغدغە های شغلی کنونی این روز را با جشن و شادی برگزار کنند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.