از بیانیە کنشگران حوزە های مختلف اجتماعی علیە "طرح کارورزی" حمایت می کنیم!

شنبه, 7. اکتبر 2017 - 14:05

در این بیانیە بە درستی تاکيد شدە است: "حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور؛ هم چون معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واسطه‌ موج جدید سیاست‌های سودمحور و زودبازده سرمایه‌سالار، مورد هجوم قرار گرفته است. سکوت در برابر چنین حملاتی تحت عنوان «دامن نزدن به کشمکش‌های طبقاتی»، «سوءاستفاده‌های سیاسی ـ جناحی برای حمله به دولت» یا «اولویت آزادی بر عدالت» چیزی نیست جز چشم بستن بر زندگی اکثریت".

در ادامە اعتراضات و مخالفت های وسیع کارگران و عموم مزدبگیران علیە "طرح کارورزی" و در حمایت از این اعتراضات، بالغ بر ٤٦٠ تن از فعالین حوزه های مختلف اجتماعی: فعالین سرشناس کارگری، چهره های شاخص و صاحب نظر چپ، استادان دانشگاه، پژوهشگران، مترجمين، نویسندگان و روزنامە نگاران کشور، دانشجويان، فعالین جنبش زنان و نهادهای مدنی، فعالين صنفی معلمان، هنرمندان سينما و تئاتر، فعالين اجتماعی و فرهنگی و ......... با انتشار بیانیەای خطاب بە مردم، مغایرت های "طرح کارورزی" با قوانین موجود و تبعات منفی آن بر کار و زندگی نیروی کار را نشان داده و خواستار الغای آن شدند.

بيانيه "طرح کارورزی" و طرح های مشابە را ضداجتماعی، سودمحور، مغایر با کرامت کارگران، دانشجویان و بیکاران دانستە و خواستار لغو آن و ایستادگی نیروی کار و عدالت خواهان در مقابل این طرح های غیرانسانی شدەاند. در این بیانیە بە درستی تاکيد شدە است: "حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور؛ هم چون معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واسطه‌ موج جدید سیاست‌های سودمحور و زودبازده سرمایه‌سالار، مورد هجوم قرار گرفته است. سکوت در برابر چنین حملاتی تحت عنوان «دامن نزدن به کشمکش‌های طبقاتی»، «سوءاستفاده‌های سیاسی ـ جناحی برای حمله به دولت» یا «اولویت آزادی بر عدالت» چیزی نیست جز چشم بستن بر زندگی اکثریت".

مسئولین دولتی بلافاصلە پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری از طرح "کارورزی" بە عنوان یکی از اقدامات دولت جهت ایجاد اشتغال پردە برداری کردند. پس از انتشار جزئیات طرح مذکور، سازمان ها و فعالین کارگری اين طرح را علیە حقوق سندیکایی کارگران، بە سود منافع سرمایە داران، متضاد و مغایر با قانون کار، ناقض مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار و طرحی قرون وسطایی استاد ـ شاگردی خواندند کە بە تشدید بهرە کشی نیروی کار و رواج بیگاری دامن می زند.

ما بعنوان سە جریان چپ سوسیالیستی کە حمایت از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران و عموم زحمت کشان در راس فعاليت هايمان قرار دارد، طی اعلاميه ای با "طرح کارورزی" مخالفت کرده و نسبت بە آن اعتراض نمودیم. ما در اعلامیە مشترکی کە در تاریخ ١١ خرداد ٩٦ با عنوان " "طرح کارورزی"، بیگاری کشيدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی است" منتشر کردیم، دلایل مخالفت مان با آن را تشریح و بر ضرورت مقابلە کارگران و همە عدالت خواهان با این طرح تاکید نمودیم.

ما ضمن حمايت از بیانیە صدها تن از کنشگران حوزە های مختلف اجتماعی عليه "طرح کارورزی"، از اعلام مخالفت آن ها با سیاست های ضد کارگری و سودمحور دولت روحانی استقبال می کنیم و اميدواريم که نيروهای چپ و دموکرات در داخل و خارج از کشور در همسوئی و همراهی با هم دولت را وادار سازند که "طرح کارورزی" را ملغی اعلام کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ (دوم آوگوست ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.