رفتن به محتوای اصلی

خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران!

خانە کارگر و خبرگزاری ایلنا در خدمت سرکوبگران!
جمعه, 21. اکتبر 2022 - 21:52

بە گزارش کانال تلگرامی شورای سازماندهی در روز گذشتە، تعداد کارگران اعتصابی بازداشتی بە ٢٥٠ نفر رسیدە است. بازداشت گزینشی کارگران از همان روز نخست آغاز اعتصابات در شرکتهای پتروشیمی و نفتی و با هدف درهم شکستن اعتصابات شروع شد. با این وصف اما بگیر وببندها و سرکوب و تهدیدات مختلف کارگران اعتصابی و بازداشتهای دستە جمعی بی سابقە نتوانست کارگرانی را کە با شعار مرگ بر دیکتاتور و خامنەای اعتصاب سیاسی خود برای همبستگی با جنبش انقلابی شروع کردند از ادامە اعتصاب شان بازدارد.

کارگران هفت تپە، فولاد شادگان، رانندگان تانکرهای سوخت رسان در پالایشگاە آبادان، کارگران کیان تایر نیز دست بە اعتصاب زدند. ماهیت همە ی اعتصابات  در شرایط کنونی در واقع سیاسی و در همبسگی و پشتیبانی با جنبش انقلابی است. زمینە اعتصاب در میان کارگران و مزد و حقوق بگیران هیچگاە بە اندازە امروز مهیا نبودە است. دور از انتظار نیست کە با تداوم جنبش انقلابی و جنایاتی کە علیە تظاهر کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر اعمال می شود شمار کارگران و مزدبگیرانی کە بە اعتصابات بپیوندند بیشتر و بیشتر شوند. رژیم بە غیر از بازداشت و سرکوب، همە نهادهای آشکار و پنهان خود را هم برای مقابلە با اعتصابات و جلوگیری از آنها بسیج کردە است.

در این هفتە سرکردگان تشکل امنیتی خانە کارگر کە در این اواخر می کوشیدند ماهیت و چهرە واقعی خود را لا پوشانی کنند تشکیل جلسە دادند و با سیاسی خواندن اعتصابات علیە کارگران اعتصابی موضع گیری و همان اتهامات خامنەای علیە جنبش انقلابی مردم را تکرار و آمادگی خود برای مشارکت در سرکوب اعتصابات کە گویا بە زعم این جریان حکومتی بیگانگان در آن دست دارند اعلام کردند.

در اقدامی دیگر خبرگزاری ایلنا کە از انتشار خبر اعتصابات خودداری می کند. با انجام مصاحبە هایی با رهبران قلابی تشکلهایی کە ساختە و پرداختە نیروهای امنیتی هستند بە طریق دیگری می کوشد کارگران را از تعدیل و اخراج  شدن بترساند بلکە از پیوستن آنان بە اعتصابات جلوگیری کند

این خبرگزاری در یکی از این مصاحبە ها با یکی از این "نمایندگان"کە از او با عنوان نمایندە کارگران قراردادی سراسر کشور نام برد بە طرز شیادانەای سعی می کند کارگران قرار دادی را با این ترفند شیادانە کە در واقع اکثریت قریب بە اتفاق کارگران کشور هستند از اعتصاب بر حذر دارد. ایلنا در حالی از زبان "نمایندە"کارگران قراردادی سعی در حقنە کردن سیاستهای ضد کارگری حکومت دارد کە هیچ کارگری از وجود چنین تشکلی خبر ندارد!

این نمایندە قلابی در مصاحبە خود طوری صحبت  کرد کە انگار طرح ساماندهی کارگران قراردادی در حال تصویب است ولی کارفرمایان هستند کە پیشاپیش با تعدیل نیرو می خواهند مانع تصویب آن شوند. ایلنا بە نقل از او نوشت:" این فعال کارگری اضافه می‌کند: در هفته‌های گذشته بعد از تصویب جزئیات طرح ساماندهی در کمیسیون اجتماعی مجلس، اخبار نگران‌کننده‌ای از نهادها و استان‌های مختلف به گوش رسید. باخبر شدیم که در برخی از نهادهای مشمول طرح، وقتی پیمانکاران و کارفرمایان متوجه شدند که طرح قرار است در صحن مجلس مطرح شده و به تصویب برسد، دست به تعدیل نیرو زدند تا مجبور نشوند آن‌ها را تبدیل وضعیت و رسمی کنند".

نمایندە قلابی با این پیام بە کارگر می گوید اگر اعتصاب و اعتراض کنید، تعدیل و اخراج خواهید شد، و لابد تصویب این قانون هم بە نفع شما نیست، چون مانع اخراج شما نمی شود و اگر مجلس دوسال است تصویب اش نکردە بخاطر این بودە کە کارفرما ها شما را تعدیل نکنند. با این وضعی کە برایتان بوجود آوردەاند بسوزید و بسازید! شاید ما هم توانستیم کاری برایتان کنیم!

خبرگزاری ایلنا و نهاد های امنیتی اما فهم و شعور کارگران قرادادی را ظاهرا دست کم گرفتەاند و تصور کردەاند می توانند با چنین ترفندهایی کارگران قراردی را از اعتصاب و قیام برای احقاق حق شان و رهایی از اسارت قراردادهای موقت باز دارند. غافل از این هستند کە سطح مبارزات از صنفی بە سیاسی رسیدە است و کل سیستم اسارت را نشانە رفتە است و از دست تشکلهای امنیتی و رسانە های حکومتی دیگر کاری ساختە نیست و کارکردشان بە پایان رسیدە است.

خبر گزاری ایلنا هر چە دلش می خواهد سانسور کند و حقایق را وارونە کند، رسانە هایی متعدد و پر کششی هستند کە اخبار اعتراضات را در سراسر کشور پخش می کنند و این خبرگزاری بە گرد پایشان نمی رسد!

گفتنی است کە طرح مذکور در اوج اعتصابات سراسری گذشتە کارگران پیمانی برای شکستن اعتصاب از طریق دادن وعدە کاذب حل مشکل کارگران قراردادی و پیمانی و شرکتی دو سال پیش مطرح و پس از پایان یافتن اعتصاب دەها شرکت بایگانی شدە بود اما با آغاز اعتصابات دوبارە از بایگانی خارج شد تا دوبارە ‌برای شکستن اعتصابات مورد استفادە قرار بگیرد.

نمایندگان واقعی کارگران همان صدها کارگری پیمانی و قراردادی هستند کە بخاطر اعتصاب بە زندان افتادەاند. نە کسانی کە خبرگزاری ایلنا مذبوحانە تلاش دارد آنها را بە جای نمایندگان واقعی و میدانی کارگران بە خورد افکار عمومی بدهد. البتە این تلاشها لو رفتە تر از آن هستند کە بتواند کسی را بفریبد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.