رفتن به محتوای اصلی

عبور از ساختار حاکم در مراجعه به سیر اندیشه در ایران

عبور از ساختار حاکم در مراجعه به سیر اندیشه در ایران
دوشنبه, 26. سپتامبر 2022 - 10:27

تمامى ایدئولوژی هایی كه در جهان روش شده‏ اند و همه دينها، كه پیغمبر آورده ‏اند، به ايران آمده ‏اند اما تنها دين ‏ها و ایدئولوژی هایی پذيرفته شده و تاريخ يافته ‏اند كه بيانگر کاراکتر‏هاى ايرانيت بوده ‏اند. این کاراکتر‌ها که استمرار حیات ملی را در حقوق تضمین می ‌کنند، با مراجعه به سیر اندیشه در ایران، با مطالعه جنبش ‌های ایرانیان و اخلاق و پندنامه ‌ها و ادب و هنر و سنت‌ های بیانگر حقوق، یافت شده و به شرح زیر مطرح می ‌شوند:

 • وطن مندی بی نهایت: در وطن، مكان پهناى زمين و آسمان مى‏ شود. زيرا این اندریافت از وطن، انديشه وطن ‌دارى بر اصول موازنه منفی، در ايران باليده ‏است. تحقیر مردم (مردم نادانند ، مردم چنین و چنانند) گویای بیگانگی از وطن‌ داری و گم کردن خاصه اولین ایرانیت است. جهان را سراى همه انسانها شمردن و بنى آدم را اعضاى يكديگر دانستن،  در درون مستقل و آزاد و در رابطه با بيرون مستقل زيستن، رابطه با خارج را محور سياست داخلى نكردن و محور زندگى داخلى ديگران نشدن، آن نوع وطن ‌دارى است كه بدان، انسان با تمام هستى وحدت مى ‏جويد. وطن، جائى كه، در آن، زمان و مكان انسانِ وطن‌ مند بى ‌نهايت مى ‏شود، ارزش است: زمان بى ‌نهايت مى‏ شود زيرا هر نسل مى ‏داند كه حاصل كارش را نسل هاى بعدى بكار مى ‏برند و بر آن مى ‏افزايند. پس كار او هرگز از ميان نمى ‏رود و رشد صيری پايان ناپذير است.
 • ايرانيت  با سلطه گرى و با سلطه پذيرى سازگار نمى ‏شود: ملت گرائى ‏هائى كه ترجمان قدرتمدارى هستند، با ايرانيت ناسازگارند. چرا كه زندگى در مركز روابط قوا میان قاره‏ ها و ملتها، بدون زندگى بر اصل موازنه منفی با ملتهاى ديگرى يا موقعيت و وضعيت نه مسلط و نه زير سلطه، ميسر نمى ‏شود. مردم ايران ناشر فرهنگ استقلال و آزادى در حوزه فرهنگى بسيار گسترده ‏اى گشتند تا بدانجا كه ایران قلب حوزه فرهنگ مسلمانان شد و ماند. اینک نیز، رژیم استبدادی ناشر فرهنگ قدرت و آموزش خشونت بمثابه روش است. به يمن موازنه عدمى و فرهنگى بر اين اصل است. برغم برپا شدن امپراطورى در اين سرزمين، دو گانگى ضد فرهنگ قدرت و فرهنگ استقلال و آزادى كه ره آورد مردم اين سرزمين بوده ‏است، ویژگی فرهنگ ایران است.
 • جدائى ملت از دولت مستبد، امرى تاريخى شد و ماند. سلطنت هيچگاه مشروعيت مردمى نيافت زيرا هرگز با ارزش هاى پايه و ديگر خاصه ‏هاى ايرانيت سازگار نشد. دولت با زور برابر شد و ملت جدا و پوشيده از دولت، به زندگى خويش سامان بخشيد. همواره دولت بيگانه از ملت عامل ستم و فساد دنيا و دين شمرده شد و شمرده مى ‏شود: فرهنگ ايرانيان، دربردارنده ویژگی ‌های ایرانیت، از  ضد فرهنگ دولت كه شخص شاه را، بمثابه نماد قدرت، «مصدر بيم و اميد»، می‌ دانست جدا شد: در این فرهنگ، زن ناموس، وطن اجتماعى، مادر است. در ضد فرهنگ دولت مستبد، زن شئى جنسى است. فردوسی حکیم توانمندی که جریان پیدایش و تکاثر و تمرکز و انباشت و سپس انحلال  قدرت را، در مقیاس جهان، بدقت تشریح کرده ‌است، این جدائی را، در دوران اساطیری، بمثابه فرﺁورده فریب خوردن جمشید و تسلیم وسوسه خدا شدن او - تمایل قدرت همواره به مطلق شدن است - و بر اثر ﺁن، حاکمیت یافتن بیگانه ‌ای ستمگر، ضحاک، بر ایران، توصیف و  تحلیل کرده ‌است. بنا بر شاهنامه، که تاریخ، بمثابه امرهای مستمر، بر ﺁن صحه می ‌نهد، اندازه نزدیکی دولت به و دوریش از  ملت را، نزدیکی یا دوری ﺁن از دوران مرجع، دوران جمشید، ( که زندگی بود و مرگ نبود، جوانی بود و پیری نبود، سیری بود و گرسنگی نبود، ﺁزادی بود و زور نبود، گرما و سرما نبود و همیشه بهار بود و... ) پیش از قدرتمدار شدن او، بنا براین، ایرانیت، است. سه انقلاب که ملت ایران در یک قرن به انجام رساند، بخاطر از ﺁن خود کردن دولت یا سازگار کردنش با خاصه‌ های ایرانیت بود. هرچند توفیق بدست نیامده ‌است اما با توجه به ویران شدن دو پایه از سه پایه استبداد (سلطنت و ساختهای جامعه ‌های ایلی و روستائی و شهری، بخصوص بزرگ مالکی و ساخت بازار) و در حال فرو شکستن پایه سوم، و بی‌اعتبار شدن بیانهای قدرت از دینی و غیر دینی ( رژیم آخوندی و ... ) سیاسی زورمدار، می ‌توان امیدوار بود که پیروزی نزدیک است.
 • از جنبش کاوه تا جنبش همگانی مردم ایران در 1357، عدالت اجتماعی، بمثابه میزان، ویژ‌گی ایرانیت بوده ‌است و هست. نزد مردم ایران، بطور مستمر، عدالت میزان برای تمیز حق از ناحق بوده ‌است. قدرتمدارها، بطور مداوم کوشیده ‌اند، تعریف ‌هائی را جانشین کنند که بن ‌مایه آنها قدرت است. نظیر تعریف افلاطون (عدالت این ‌است که هر چیز در جای خود قرار بگیرد) و تعریف ارسطو (عدالت، برابری برابرها و نابرابری نابرابرها است). هم ‌اکنون نیز، اندیشه‌ های راهنما که این و آن بیان قدرت هستند، بنابراین که بیان قدرت هستند، نمی ‌توانند عدالت را میزان تعریف کنند. هشدار! تعریف عدالت به برابری نیز، بن ‌مایه از قدرت دارد (از جمله به خاطر نزاعی که عدالت با آزادی پیدا می ‌کند) و موجب غفلت انسان ‌ها از حقوق خویش می ‌شود.
 • حق نه قابل تجزیه ‌است و نه قابل انتقال. این ویژ‌گی حق، خاصه ایرانیت نیز هست. چراکه ایرانیان نه وطن و نه اقوام تشکیل دهنده جامعه خویش را قابل تجزیه نمی ‌دانسته‌اند و نمی ‌دانند. اختیار کشور را به بیگانه سپردن، بجای خود، اختیار خود را به دیگری واگذاشتن نیز با ایرانیت خوانائی ندارد.
 • اصل بر این ‌است که «کاشتند و خوردیم، می ‌کاریم و آیندگان خواهند خورد». بنابراین اصل، پیش‌خور کردن و زندگی آیندگان را از پیش متعین کردن، ضدیت با زندگی در استقلال و آزادی و رشد و مخالفت ایرانیت است. بدین‌سان، اقتصادی با ایرانیت خوانائی دارد که امکان ‌ها برای برخورداری آیندگان از استقلال و آزادی را بیشتر کند.
 • توحید روش و هدف: هرگاه قدرت هدف بگردد، «هدف وسیله را توجیه می‌ کند» رویه می ‌شود. اما قدرت نیز با روشی جز زور بدست نمی ‌آید. پس، هدف وسیله را توجیه می ‌کند، در مورد قدرت نیز، صحیح و صادق نیست. اگر ورد زبان مستبدان است، بدین ‌خاطر است که بکار بردن زور را توجیه کنند. هستند کسانی که خود را راضی می ‌کنند که هدف خوب دارند و وسیله بد را برای رسیدن به هدف خوب بکار می ‌برند. اما هم آنها نیز، اگر پیش از عمل تأمل نکنند و ندانند، بعد از عمل، در می ‌یابند که وسیله بد هدف سازگار با خود را جانشین هدف خوبی می ‌کند که گمان می‌ بردند وسیله بد را توجیه می ‌کند. راستی این ‌است که هدف در وسیله بیان می‌ شود. بدین‌ خاطر است که در پندنامه ‌های ایرانی، پیش و پس از اسلام، بر ضرورت خوب و سازگار بودن روش با هدف، تأکید شده ‌است. ضرب‌المثل ‌های ایرانی نیز گویای این واقعیتند که هدف در وسیله بیان می ‌شود: باوجود این، سعدی بر آن ‌است، که «دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز». اما وقتی قدرت تنظیم کننده رابطه ‌ها است، زبان قدرت، از جمله دروغ، استعمال همگانی پیدا می‌ کند. حال آن‌ که، راست گفتن تنظیم رابطه با حق است. و مصلحت را قدرت می ‌سنجد و جانشین حقی می‌کند که انسان دارد. پس، دروغ مصلحت آمیز، مصلحت قدرت فرموده را جانشین حقی می ‌کند که انسان دارد و نمی‌تواند بهتر از راستی باشد که عمل به حقی از حقوق انسان است. پند شایسته و سازگار با ایرانیت این ‌است: اظهار حق استبداد زدائی است و استبداد زدائی بازیافتن استقلال و آزادی و دیگر حقوق است.
 • در کشوری چون ایران، همبستگی ملی و نیز توانائی و دانائی و امید، با وجود کثرت اقوام، و این واقعیت که ایران محل برخورد آراء و عقاید بوده ‌است، بدون روا بینی ناممکن می ‌شود. از این‌رو، چند و چون دوره‌ های تاریخ ایران را اندازه روابینی و تسامح و تساهل معلوم می‌‌ کند: هر بار که اندازه روابینی کاهش یافته ‌است، استبداد ویران‌گرتر و مرگبارتر گشته و ایران را با خطر های بزرگ رویارو کرده ‌است. پایان دوران ساسانی و پایان دوران صفوی، از این منظر، بس گویا هستند. در ایران امروز، کاهش میزان روابینی استقرار ولایت مطلقه فقیه و تبدیل شدن ایران به بیابان را ببارآورد. اینک این مردم ایران هستند که می ‌باید روابینی را رویه کنند تا مگر ایران از بیراهه مرگ به راه زندگی باز آید.
 • تبعیض ستیزی: هر آنچه، همچون حقوق، ذاتى حیات انسان ايرانى است، ذاتى حیات هر انسانى در هر كجاى جهان و در هر زمان است. بنا بر اين، در ايران و انيران، به هيچ تبعيضى (جنسى، نژادى، قومى، ملى و...) نبايد گردن نهاد.
 • عهد شناسی : عهد با استقلال و ﺁزادی، همانند عهد سپردن به قدرت و قدرتمداری و قدرتمدار نیست. دومی انسان را در ﺁلت قدرت ناچیز می ‌کند. اما عهد با  استقلال و ﺁزادی انسان و استقلال و آزادی جامعه ملی و دیگر خاصه ‌های ایرانیت، از یاد نبردن استقلال و ﺁزادی و حقوق خویش و عمل به این حقوق و پروراندن استعداد های خود و رشد کردن در وطن مستقل است. همواره متذکر بودن این واقعیت است که ﺁدمی وقتی مستقل و ﺁزاد است و در وطنی مستقل می ‌زید، هویت خویش را از رشد بر میزان داد می ‌یابد.
 • تجربه نيمه دوم قرنى كه به پايان رفت، هم در دوران پهلوي ها و هم در دوران آخوندها، نبايد جائى براى ترديد باقى گذاشته باشد كه زيستن در تعادل قوا از راه مسابقه تسليحاتى و صلح مسلح و جنگ، در درون مرزها، استبدادى ويرانگر را برپا نگاه مى ‏دارد كه كشور را به آتش فقر و قهر مى‏ سوزاند. مقايسه اين تجربه با تجربه بهار انقلاب، پيش از آنكه مآخوندها با گروگانگيرى قدرت خارجى را محور سياست داخلى بگرداند، معلوم می ‌کند كه ايران به يمن خراماندن موج هاى استقلال و آزادى انسان، به يمن تاباندن نور معنويت، به يمن برقرار كردن وسيع ‏ترين جريان انديشه و فرهنگ، به يمن وحدت و همبستگى ملى، از رهگذر برخورداری از استقلال و آزادی و تأمين مشاركت همگان در اداره بسامان كشور، در درون و برون از مرزها، امنيت مى ‏يابد.
 •     ايرانيت پی ‌بردن بر اين واقعيت است كه هر ولايت مطلقه (شاه، فقيه و ...) پندار و نظر است. حال آنكه استعداد رهبرى هر انسان واقعيت است. كجا نظر مى ‏تواند استعدادهاى رهبرى انسان ‌ها را تعطيل كند و جانشين آنها شود؟ تنها عقل قدرتمدار است كه از محال بودن اين امر غفلت مى ‏كند. اگر عقل زورمدار نبود با خود مى‏گفت: ولايتى از اين نوع اگر با فطرت سازگار بود، بدون نياز به زور پذيرفته مى ‏شد. چنانكه رهبرى پيامبر در جامعه مدينه پذيرفته شد زيرا دموکراسی شورائی بود و، در آن، پاى زور بميان نمى ‏آمد. حال آنكه هر سه تجربه كه در تاريخ ايران انجام گرفتند و تجربه ‏هائى از اين نوع كه در قرن بيستم در جامعه ‏هاى ديگر انجام شدند (استالينيسم، نازيسم و فاشيسم و فرانكيسم و...)، همه با توسل به زور و بكار بردنش در جنايتها و فسادهاى وصف ناكردنى، در مرگ و ويرانى و فساد، شكست خوردند. واقعيت ماند و مجاز نماند. در حقيقت، هر نظر كه با واقعيت از راه زور رابطه برقرار كند، واقعيت را تابع نظر نمى ‏كند، تباهى بر تباهى مى ‏افزايد و از ميان مى ‏رود.

بدین ‌قرار، ویژگی ‌های ایرانیت ایجاب می ‌کنند که اندیشه ‌های راهنما آنها را در بر گیرند. تاریخ ایران می‌‍‌ گوید اندیشه‌ های راهنمائی که با این ویژگی ‌ها سازگاری نداشته ‌اند، یا پذیرفته نشده ‌اند و یا اقلیتی به آنها گرویده ‌اند. همان تاریخ می ‌گوید هر زمان که اندیشه راهنمائی از این ویژگی ‌ها خالی شده‌ است، پذیرش همگانی را از دست داده ‌است.

عباد عموزاد ـ مهر 14

 • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
 • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!