رفتن به محتوای اصلی

جامعە زیر بار قوانین شبە طالبانی نخواهد رفت!

جامعە زیر بار قوانین شبە طالبانی نخواهد رفت!
پنج‌شنبه, 1. سپتامبر 2022 - 10:43

استاندار فارس گفتە است:"برای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده و درصدد هستیم که بانوان متاهل که کارمند ادارات استان هستند بتوانند ساعت ۱۲ به منزل بروند و در سنگر خانواده، به جامعه خدمت کنند"

جناب استاندار البتە توضیح بیشتری راجع بە"فرمایشات"خامنەای و ماموریتی کە بە عوامل خودش در این خصوص واگذار نمودە ندادە است. با این وصف از کاری کە در دست اقدام دارد، روشن استت کە غرض از مرخص کردن زنان کارمند زودتر از پایان ساعات کاری حذف تدریجی زنان از بازار کار و در واقع نە خدمت بە زنان کە برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و فراهم کردن زمینە تبعیضات تازە علیە زنان و بخشی از سیاستی است کە در هفتە های اخیر علیە زنان در همە جا بە بهانە های مختلف در حال عملیاتی شدن هستند. تشدید فشار و ایجاد محدودیت های روز افزون علیە زنان و توسل بە زور و خشونت بی سابقە، در واقع حاکی از شکست سیاستهای زن ستیزانە و راە کارهای متحجرانە حکومت بواسطە مقاومت و مبارزە جانانە زنان و تضاد قوانین و ارتجاعی با سطح پیشرفت و دانش جامعە ایران است. به همین جهت تلاشهای شبە طالبانی محکوم بە شکست است و تنها بە خشم و نفرت و مقاومت و  مبارزە زنان و همە نیروهای مترقی جامعە علیە حکومت دامن خواهد زد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.