رفتن به محتوای اصلی

کف خیابان نتیجە داد

کف خیابان نتیجە داد
بازنشستگان دولت را وادار بە عقب نشینی کردند
جمعه, 19. اوت 2022 - 19:28

در ٢٧ مرداد ماە خبر موافقت دولت با افزایش ٣٨ درصد بە حقوق بازنسشتگان حداقل بگیر در خبرگزاری ایلنا منتشر شد. در ٢٨ مرداد در گزارش دیگری کە در همین خبرگزاری آمدە بود گفتە شد پرداخت افزایش حقوق بر مبنای ٣٨ درصد از شهریور شروع می شود.

قبل از آن دولت می خواست بجای پرداخت مصوبە قانونی شورای عالی کار تنها ١٠ درصد بە حقوق بازنشستگان اضافە کند. اما اعتراضات بازنشستگان سبب شد کە دولت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران حداقل بگیر را مطابق مصوبە شورای عالی کار بە مقدار ٥٩ درصد افزایش دهد، اما حاضر بە افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر یعنی کسانی کە بیشتر از حدود ٥میلیون و ٩٠٠ هزار می گرفتند نبود.

بازنشستگان با گستردە کردن و همە روزە کردن اعتراضات شان، وضعی را بوجود آوردند کە رئیس مجلس را وادار کرد تا تصمیم دولت را خلاف قانون اعلام کند و از دولت بخواهد قانون مصوب دستمزد را اجرا نماید. امتناع دولت از این کار بازهم بە اعتراضات دامن زد و حال و هوای اعتراضات را تغییر داد و اعتراضات را با دادن شعار علیە رئیسی و دولت و درخواست استعفای رئیسی وارد مرحلە دیگری کرد. پس از آنکە بازداشت شماری از سازمانگران اعتراضات بازنشستگان در اهواز و کرمانشاە و حملە نیروهای سرکوبگر افاقە نکرد و نتوانست بازنشستگان را از کف خیابان بە خانەها و بە زیر سقف تشکلهای فرمایشی براند، دولت مجبور بە عقب نشینی شد و علی الظاهر با افزایش ٣٨ درصد بجای ١٠ درصد بە حقوق های بازنشستگی موافقت کرد. گفتم "علی الظاهر" چرا کە تا وقتی افزایش حقوق بە حساب بازنشستگان واریز نشدە باشد، احتمال دبە درآوردن دولت وجود دارد. با این وصف اگر دولت بخواهد بە سیاق گذشتە بە شکلی زیر مصوبە اش بزند، قطعا بازنشستگان کە حالا صاحب تشکل های مستقل شدەاند و تجربە بیشتری پیدا کردەاند، بە اعتراضات سازمانیافتە و موثرتری دست خواهند زد.

در واقع پیروزی پلە بە پلە بازنشستگان در خصوص افزایش دستمزد نتیجە اعتراضات سازمان یافتە توسط تشکلهای بازنشستگان و دل کندن از وعدەهای کاذب تشکلهای حکومتی است. چرا کە قبل از ایجاد این تشکلها کە تعدادشان بە ٣٨ مورد رسیدە است، بازنشستگان تظاهرات متعددی انجام می دادنند ولی بە نتیجە نمی رسیدند. و این نشان می دهد کە داشتن تشکل مستقل برآمدە از میان خود بازنشستگان تا چە اندازە نقش داشتە است.

عقب نشینی دولت و مجلس همچنان کە گفتە شد از روی رغبت نبودە است. بە همین جهت آنها تلاش خواهند کرد این شکست را بە طریق دیگری تلافی کنند و مقدار افزودە را از بازنشستگان پس بگیرند. ٣٨ در صد افزایش حقوق هنوز فاصلە زیادی با هزینە های زندگی دارد. با این مقدار افزایش حقوق اکثر بازنشستگان غیر حداقل بگیر همچنان کمتر از خط فقر باقی خواهد ماند و در اثر تورم و گرانی های فزایندە بزودی اثر مبلغ افزودە از بین خواهد رفت. بهمین جهت بازنشستگان برای تضمین آنچە بە دست آوردەاند و جلوگیری از افت ارزش حقوق و قدرت خریدشان بە تقویت تشکلهای کە درست کردەاند نیاز مبرم دارند. تشکیل اتحادیەای از تشکلهای مستقل موجود وسیلە و تضمینی است برای حفظ دست آوردها و دفاع مستمر از حقوق بازنشستگان در حال و آیندە. شعار راهبردی کف خیابان بە دست می آد حق مان کە اینک بە شعار همە گروە های ناراضی اجتماعی از معلم و کارگر گرفتە تا کشاورز و غیرە تبدیل شدە، و حضور گستردە و پیوستە بازنشستگان در کنار تشکل دو عامل تعیین کنندە در کامیابی بازنشستگان بودند. خیابان و تشکل را باید حفظ کرد. نتیجەای کە از خیابان بدست می آید، هرگز در هتل چهار ستارە انزلی کە سر کردگان کانون عالی بازنشستگان وابستە بەحکومت در آنجا بە نام مجمع مشغول زد و بند برای تقسیم سهم بودند بە دست نمی آید. آنچە را در بارە ماهیت ، عملکرد و سابقە کانون دولتی بازنشستگان و تفاوت آن با تشکلهای بازنشستگان می شد گفت آن بازنشستگانی کە در خیابان مقابل هتل چهار ستارە انزلی بە اعتراض آمدە بودند گفتند و حرفی برای گفتن باقی نگذاشتند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.