تعرض به سفره‌ی مردم ممنوع!

تعرض به سفره‌ی مردم ممنوع!
حکومتی که باد می‌کارد طوفان درو خواهد کرد!
یک‌شنبه, 8. می 2022 - 01:43

در اوج گرانی‌های فزایندە، در شرایطی کە قیمت مواد خوراکی، مسکن، دارو، پوشاک و بسیاری از مایحتاج عمومی… در ماە های اخیر روز بە روز بیشتر بالا رفته و رکوردهای تازەای بە‌جا گذاشتە است، خبر افزایش قیمت آرد سفید از کیسەای ٧٠ هزار بە ٦٧٠ هزار تومان مردم را در بهت و حیرت و خشم فرو برد. عموم مردم ایران با سیر صعودی قیمت‌ها در جمهوری اسلامی آشنا هسند و انتظار ادامە‌ی روند گران شدن کالاها را داشتند، ولی هیچ‌کس تصور نمی‌کرد کە بە‌یک‌بارە قیمت آرد کە یک کالای حیاتی است، ١٢ برابر افزایش دادە شود.

افزایش نجومی قیمت ها توسط دولتی که با ادعای دفاع از فقرا و برای مقابله با گرانی از صندوق آرا بیرون کشیده شد، نه تنها مردم، حتی برخی از حامیان نظام جمهوری اسلامی را نیز چنان نگران کرده‌است که هشدار داده‌اند اگر "گرانی‌ها مهار نشود، باید منتظر شورش گرسنگان بود". از آبان ٩٨ و گران کردن ناگهانی بنزین تا کنون موج جدیدی از گرانی بی‌‌سابقە بە راە افتاده‌است. پس از اعلام خبر توسط وزیر کشاورزی ابتدا قیمت کالاها و اقلامی کە با آرد تولید می‌شوند تا ٣٠٠ درصد افزایش یافت و سپس افزایش قیمت آن‌ها دومینووار قیمت سایر کالاها را بالا برد. صعود جهشی قیمت‌ها در حدی است که گذران زندگی برای دوسوم جمعیت کشور دشوار و ناممکن شدە است.

وزیر کشاورزی دولت دلیل گران کردن شدید قیمت آرد را جلوگیری از قاچاق آن بە کشورهای همسایە، خشکسالی و جنگ اوکراین اعلام کرد و وعدە جبران افزایش قیمت نان به‌وسیلە یارانە را داد. این ادعا ها کاملا نادرست است. سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی کە گرانی هزینە های زندگی از پیامدهای اجتناب ناپذیر آن است، از سە دهە پیش در ایران شروع شدە است و ربطی بە وقایع اخیر ندارد.

 از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، سیاست آزاد سازی قیمت‌ها  هم به‌واسطە دیدگاە طیف‌های مختلف حاکمیت و هم افلاس اقتصادی و کسری شدید بودجە‌ی دولت سرعت گرفتە است. دولت روحانی و دولت رئیسی هر دو بخش قابل توجهی از کسری بودجە و هزینەهای سرکوب حکومت را با گران کردن دلار، فروش اوراق سهام فاقد ارزش واقعی و بالا بردن قیمت بنزین، نان، آب ،برق و خدمات دولتی از جیب و شکم مردم تامین کردە و می‌کنند. اکنون نیز با وجود سقوط شدید قدرت خرید و خالی شدن جیب مردم دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی و گران کردن نان، مواد غذایی و سایر کالاها مورد نیاز مردم، کسری بودجە‌ی دولت را با دزدیدن نان از سفرە‌های خالی مردم تامین کنند.  

حکومت در شرایطی تصمیم بە حذف کامل یارانە‌ها و چند برابر کردن قیمت کالا‌ها و خدمات نمودە کە بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر به‌سر می‌برند، ٢٦ درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند، قریب ١٠ میلیون بیکارند یا گرفتار اشتغال ناپایدار و دستمزد اندک هستند. ٢٠ میلیون حاشیە نشین کم درآمد و بی درآمد در کشور زندگی می کنند و دستمزد و حقوق ٧٥ درصد شاغلان و بازنشستگان برای تامین نیازهای اولیه‌شان کفایت نمی‌کند. با اجرای سیاست‌های شوک درمانی وضعیت معیشتی این جمعیت بزرگ بسیار دشوار می شود. بدون شک در اثر حذف سوبسید ها و افزایش شدید قیمت‌ها زندگی مردم بیش از این کە هست طاقت فرسا و غیر قابل تحمل خواهد شد.

ما با حذف سوبسید کالاهای مورد نیاز مردم بە دلیل این‌کە موجب تورم و گرانی لگام گسیختە و در نتیجه موجب فقر بیشتر،گرسنگی و رنج اکثریت مردم کشور می‌شود، خصوصا با گران کردن قیمت آرد و نان کە غذای اصلی مردم است، مخالفیم و مردم را بە مخالفت و مبارزە علیە آن فرا می‌خوانیم. حذف سوبسیدها تا برقراری تناسب میان دستمزدها، حقوق‌های بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و حقوق بیکاری برای کسانی کە شغل و درآمد ندارند، با نرخ تورم باید متوقف شود.
 
افزایش جهشی قیمت نان و سایر کالاها، بحران‌ها و فجایع موجود مسائلی نیستند کە با تغییر و جابه‌جایی وزیر و یا حتی دولت و رئیس جمهور بشود آن را رفع و رجوع نمود و بە اجرا گذاشت. وضعیت پیش آمدە نتیجە‌ی دیدگاه‌ها و سیاست جمهوری اسلامی است که چهار دهه است تداوم داشته و با تشدید سیاست های تعدیلی و شوک درمانی، طی چند دهە‌ی گذشتە وضعیت کنونی را بر مردم ایران تحمیل نموده‌است.
 
مردم کشور ما با شرکت در خیزش‌های دی ٩٦ و آبان ٩٨ و  برگزاری هزاران اعتراض مخالفت‌شان را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضد مردمی رژیم تاکنون نشان دادە و بهای سنگینی را برای آن پرداخت کردەاند. اما حکومت نە راە حلی برای رفع بحران هایی کە کشور را در خود غرق کردە‌اند دارد و نە قادر بە تامین معیشت مردم است و نە حاضر بە تغییر سیاست‌های خود کە مردم را بە فقر و فلاکت و خالی کردن سفرە‌های شان کشانیدە، می‌باشد. مردم با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت کالاها مخالف و نسبت بە آن معترض‌اند و می‌دانند که در شرایط بحرانی کنونی حذف سوبسید کالاهای اساسی چه آسیب‌های شدیدی بر زندگی آن‌ها خواهد زد و در برابر این تعرض لجام گسیختە بە معیشت و سطح زندگی خود این بار نیز آرام نخواهد نشست.

حزب چپ ایران ( فدائیان خلق) برای متوقف کردن سیاست‌های ضد مردمی، فقر آور حکومت و تعرض بە سفرەهای خالی مردم اعتراض و اعتصاب گستردە و جمعی توسط همە‌ی مخالفان آزادسازی و حذف یارانە‌ی کالاهای اساسی را یکی از شیوه های موثر برای عقب نشاندن حکومت می‌داند و از حرکت‌های مردمی کە در این راستا انجام می‌شود، پشتیبانی می‌کند. ما نیروهای سیاسی و نهادهای مردمی را به همبستگی با مردم در مبارزات خود علیه حکومت و سیاست‌های اقتصادی ویرانگر آن و اقدامات مشترک در این رابطه دعوت می‌کنیم.
 
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۷ مه ۲۰۲۲

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.