رفتن به محتوای اصلی

حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست

حق خواهی و مطالبە گری جرم و اغتشاش نیست
پنج‌شنبه, 17. مارس 2022 - 22:21

در ٢٤ اسفند در حالی کە کارکنان مخابرات مشهد برای چند مطالبە صنفی در این شهر تجمع کردە بودند، مسئولین دولتی بە جای برسی مطالبات معترضین و گفتگو با آنان بر سر خواستە هایشان نیرو های سرکوب را بە مصاف آنان فرستادند تا بە اعتراض مسالمت آمیز شان پایان دهند و مطالبات بە حق شان را با باتوم و ضرب و شتم بدهند و سازمانگران اعتراض آنان را روانە زندان کنند. فرماندە نیروی های اعزامی کە با تجهیزات کامل سرکوب مقابل صفوف فشردە کارکنان معترض بە بی عدالتی و ستمگری اعزامی صف آرایی و گارد حملە گرفتە بودند، ابتدا از معترضین و مردمی کە گرد آنان را گرفتە بودند خواست کە بە اعتراض شان خاتمە بدهند و پس از آنکە کسی وقعی بە درخواست وی نکرد حلقە محاصرە را تنگ کرد و در ادامە آنان را اغتشاشگر خواند و تهدید بە محاکمە کرد. رویە ماموران بە هیچ روی تازە نبود، یک رویە تکراری همیشگی بود کە در عموم اعتراضات مردمی از آن بهرە گرفتە می شود. فرقی هم برایشان ندارد کە معترض کارگر چند ماە حقوق نگرفتە باشد، یا بازنشستە خواهان حقوق بازنشستگی، طرفدار محیط زیست یا حقوق بشر، کشاورز هستی باختە اصفهانی یا مالباختە بورس و مادران جانباختگان کشتار ٦٧ و خیزش های دی و آبان. همە معترضین از نظر اربابان قدرت و ثروت، حتی با مدنی ترین شیوە ها اعتراض کنند، اغتشاشگر محسوب می شوند و مستوجب سرکوب و زندان و انواع محرومیت ها هستند!

بسیار خوب گیرم کە این بار نیز بە وسیلە سرکوب و تهدید توانستید، جماعت معترض را متفرق کنید، آخرش چە؟ تا کی می توانید ادامە دهید؟

مگر نە این است با وجود این همە سرکوب و هزینە های کلانی کە صرف سرکوب مردم کردە و می کنید دم بە دم بر تعداد معترضین و اعتراضات افزودە اید؟

جای دور اگر نخواهیم برویم در همین مشهد اعتراضات کارکنان مخابرات از سال ٩٦ تا کنون دم بە دم بیشتر شدە اند. اگر سرکوب و زدن اتهام کارآیی داشت می بایست امروز روز دیگر شاهد تجمع های این چنینی نمی بودیم. یک تغییر دیگر هم طی این مدت نە تنها در مشهد، بلکە در جای، جای کشور در اثر سرکوب اعتراضات حق طلبانە رخ دادە است و آن تحول حمایت روز افزون مردم از اعتراضات صنفی کارگری است. این را در همە اعتراضات بە وضوح از جملە در هنگام تجمع مدنی و مسالمت آمیز ٢٤ اسفند کارکنان مخابرات هم آنقدر نمایان بود کە فرماندە نیروی سرکوب ابتدا از مردم حاضر در محل تجمع خواست کە محل را ترک کنند و اگر نروند آنها را هم بە جرم اغتشاشگری تحویل دادگاە می دهند تا بە مجازات رساندە شود. او سپس همان تهدیدات را علیە کارکنان مخابرات مشهد تکرار کرد.

اما مگر در کجای دنیا تجمع برای درخواست افزایش دستمزد، طبقە بندی مشاغل و تضمین امنیت شغلی کە همگی بنا بە قوانین موجود هم قانونی محسوب می شود اغتشاشگری تلقی می شود؟ مگر خواستە های کارکنان مشهد و سایر کارکنان مخابرات چیزی غیر از اینها بودە است؟

اعتصاب و تجمع و تشکل حق نیروی کار است. دولت و پلیس و دادگستری باید مدافع حقوق مردم باشند و نە پایمال کنندە آن. نیروی امنیتی در واقع می بایست مراقبت می کرد کە کسی مزاحمتی برای تجمع کنندگان ایجاد نکند. اما همە چیز در حکومت مدعی عدالت بر عکس است. پلیس بجای تامین امنیت خودش بزرگترین مخل امنیت است.

وقتی حق تشکل را از کارگر گرفتەاید، قوانین کار را عملا منسوخ کردەاید، قوانین باقی ماندە خودتان را هم هر جا کە اندکی نفع تان را کم کند، زیر پا می گذارید و کارتان بجایی رسیدە کە برای پرداخت منظم دستمزد و حقوق های چند مرتبە زیر خط فقر هم بامبول در می آورید و آن را گرو می گیرید تا کارگر را گرسنە و مطیع مناسبات بردە دارانە تان بنماید و وقتی کە کارگر اعتراض می کند، او را اغتشاشگر می خوانید و بە زندان و اخراج محکوم می کنید باید منتظر گسترش بیشتر اعتراضات باشید.

اعتراضات تا بە حال کاملا مدنی بودەاند و تمایل کارگران و مزدبگیران همچنان بر مدنی ماندن اعتراضات شان است. اما یقین بدانید کە اگر بە رویە سرکوبگرانە و رفتار استثمارگرانە تا کنونی تان ادامە دهید و همچنان حق و حقوق کارگر را پایمال کنید، باید در انتظار تبدیل اعتراضات مدنی مسالمت آمیز بە اغتشاش و شورش باشید.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.