رفتن به محتوای اصلی

شمه ای پيرامون سياست همکاری و اتحادهای حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

شمه ای پيرامون سياست همکاری و اتحادهای حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
سه‌شنبه, 28. دسامبر 2021 - 21:05

برنامه سياسی مصوب کنگره دوم حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، به تحليل اوضاع سياسی و اقتصادی کشور، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی و تبيين موقعيت کنونی حکومت پرداخت و راهبرد و سياست های حزب را در حوزه های مختلف و نسبت به گروه های اجتماعی از موضع چپ دموکرات و سوسياليست مشخص کرد. برنامه سياسی، سيمای سياسی حزب را با روشنی ترسيم و استراتژی سياسی حزب را مشخص کرد.

برخی اظهارنظرها در کنگره پيرامون برنامه سياسی در امر همکاری و اتحادها، به اين برداشت نادرست دامن زد که گويا سند سياسی مدافع همکاری و اتحاد با نيروهای راست ارتجاعی است. بعد از برگزاری کنگره دوم هم برخی نيروها گفتند و نوشتند که حزب به راست چرخيده و نيروی معتقد به اتحاد و همکاری با جريانات راست در حزب مسلط شده است. اين امر وسيله تبليغات عليه حزب قرار گرفت. برخی که اين امر را مسلم دانسته، آن را تئوريزه کرده و نوشتند که از ابتدا دو گرايش در بنيانگذاری حزب وجود داشت: گرايش تاريخی و گرايش سياسی. هدف گرايش تاريخی غلبه بر شکاف‌های ایجاد شده در جنبش فدایی در دهه ۶۰ بود و هدف گرايش سياسی مخالفت با اصلاح طلبی و حمایت از سرنگونی طلبی و هموار کردن همگرایی با دیگر سرنگونی طلبان بود.
آنچه که در مورد سند سياسی و سياست همکاری و اتحادهای حزب گفته شده است، غيرواقعی است.

خطوط عمومی ديدگاه، استراتژی سياسی و سياست های حزب

سياست اتحادها، عميقآ با ديدگاه ها، استراتژی و سياست های هر حزب و سازمان سياسی پيوند دارد و منفک از آن ها نيست. برای توضيح سياست اتحادهای حزب بطور مجمل به خطوط اصلی سياست حزب برپايه "راستاهای عمومی برنامه" و "برنامه سياسی" حزب می پردازم:

۱. ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستيم، به سوسياليسم باور داريم و در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در جانب کار قرار داریم و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، زحمتکشان و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمايه و از خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید (معلمان، پرستاران، پزشکان، کارمندان دولت، وکلا، کارمندان بخش خصوصی و ...) کشور دفاع می‌کنیم؛

۲. حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، به عنوان یک حزب چپ با آرمان سوسیالیسم دموکراتیک، در شرایط کنونی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دموکرات مبارزه می‌کند؛

۳. راهبرد حزب برای گذار مسالمت آميز از جمهوری اسلامی، بر جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، خیزش های مردمی و بسیج کارگران، تهیدستان، لايه های میانی، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان، هنرمندان، فرهنگ سازان و دانشگاهیان جامعه استوار است؛

۴. ما سازمان‌یابی مستقل مردم، تلفيق خيزش‌های اعتراضی مردم، اعتصابات صنفی، اعتصاب عمومی و دیگر نافرمانی‌های مدنی را راهکارهای گذار دموکراتیک از حکومت می دانیم و از آن‌ها قاطعانە حمایت می‌کنیم؛

۵. به نظر ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه، به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین‌سالار است؛

۶. ما مخالف آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به چنین برنامه‌هائی هستیم؛

۷. ما از مطالبات و مبارزات کارگران، تهيدستان، زنان، معلمان، دانشجويان و معلمان و .... دفاع می کند؛

۸. ما مخالف تحريم های اقتصادی دولت امريکا هستيم.

آنچه برشمرده شد پايه سياست همکاری و اتحادهای حزب است. بر همين پايه:

۱. ما برای تشکيل بلوکی از نیروهای چپ که بتواند نقش چپ را در تحولات سياسی کشور ارتقا بخشد و از حقوق و مطالبات کارگران، تهيدستان، معلمان بازنشستگان و ...... دفاع کند، تلاش می کنيم.

۲. ما همکاری و همگامی بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دموکرات را ضروری می‌دانیم و معتقديم که جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران برای شکل دهی به ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری شوند.

۳. ما با نيروهائی که:

ـ آلترناتيو آن ها حکومت فردی، سلطنتی، موروثی، دائمی و ایدئولوژیک است؛

ـ با اتکا به دولت های خارجی می خواهند تحولات سياسی در داخل کشور را رقم بزنند و سياست هائی مثل سياست دفاع از تحريم اقتصادی را پيش می برند؛

ـ آلترناتيو حکومت را باز می گذارند؛

ـ با قهر می خواهند حکومت را سرنگون کنند؛

ـ اصلاح طلبانی که برنامه آن ها حفظ جمهوری اسلامی است.

سياست اتحاد نداريم.

۴. سياست اتحادهای ما، سياست "همه باهم" و يا "همه زير پرچم يک فرد و يک جريان" نيست.

۵. پاسخ ما برای همکاری با جريانی که برای گذار از جمهوری اسلامی همه را زير پرچم خود فرا می خواند، منفی است.

گفتگو (گفت و شنود)

تک گوئی (منولوگ) و گفتگو (ديالوگ) دو نوع کنش جمعی کلامی است با ويژگی ها و کارکردها و نتايج متمايز. تک گوئی نه معرف ارتباط متقابل ـ هم چون گفت و شنود ـ بلکه معرف جدائی از پيش است. تک گوئی در فرهنگ سياسی کشور ما بجهت حاکم بودن استبداد فردی، ريشه دار است. احزاب و سازمان های سياسی هم از اين فرهنگ متاثرند و هنوز هم برخی جريان های سياسی حاضز به گفتگو با ساير جريان های اپوزيسيون نيستند. شاخص فرهنگ تک گوئی در بين نيروهای اپوزيسيون، سازمان مجاهدين خلق ايران است که از فرهنگ گفت و شنود فرسنگ ها فاصله دارد. اين جريان خود را محور می داند و از گفتگو با ساير جريان های سياسی امتناع می ورزد.

حزب چپ ايران (فدائيان خق) ثمره گفتگو بين جريان های تشکيل دهنده آن  است. حزب از همان ابتدای بنيانگذاری، گفتگو با ساير جريان های سياسی را به عنوان پرنسيپ خود پذيرفت و آن را پيش برد. طی سال های گذشته بين حزب با تعدادی از جريان های اپوزيسيون گفتگوهای دو جانبه و يا چند جانبه صورت گرفته که بخشأ به همکاری انجاميده است. در مواردی هم به نتيجه معين نرسيده است. در عين حال، ما با برخی جريان ها هيچ اشتراکی نداريم که گفتگو موضوعيت داشته باشد.

گفتگو بين جريان های سياسی با اهداف مختلف صورت می گيرد. در برنامه سياسی مصوب کنگره دوم، اهداف حزب از گفتگو با جريان های سياسی بيان شده است: "گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی پرنسيپ ما است. براين اساس از گفتگو با آن ها با هر يک از اين اهداف و يا مجموعه ای از آن ها: شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نيروها و راهکارهای غلبه بر آن‌ها، يافتن نکات اشتراک و همکاری استقبال می کنیم."

ما گفتگو با نيروهای منتقد و مخالف حکومت را امر ضرور می دانيم و گفتگو را لزومأ به معنی همکاری تلقی نمی کنيم. امر همکاری به سياست  اتحادهای هر جريان بستگی دارد. ما با برخی جريان های چپ و جمهوری خواه با هدف يافتن نکات مشترک و همکاری به گفتگو نشسته ايم و با برخی جريان های جمهوری خواه و دموکراسی خواه برای شناخت مواضع همديگر. در مواردی هم به دعوت برخی جريان های دموکراسی خواه برای گفتگو پاسخ مثبت داديم. در اين گفتگوها، برخی سئوال ها مطرح و مواضع دو طرف بيان شده است.

برخلاف تبليغات صورت گرفته، نه حزب به راست چرخيده و نه سياست همکاری و اتحاد با جريان های راست به تصويب کنگره دوم رسيده است. اما برنامه سياسی از نگاهی که گفتگو را برای گفتگو می خواهد، فاصله گرفته است. حزب از گفتگو با جريان های منتقد و مخالف، اهداف مورد نظر خود را دنبال می کند.

در اساس سياست همکاری و اتحادهای حزب، تشکيل بلوک چپ و همکاری و همگامی با جريان های جمهوريخواه سکولار و دموکرات است. حزب هم چنان جهت تحقق آن ها گام برخواهد داشت.

  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!

دیدگاه‌ها

راد منش

رفیق بهروز خلیق چرا راه دور برویم..... تا صد سال دیگر هم هیچ همکاری بین حتی نیروهای چپ وسکولاردمکرات وجمهوری خواه  شکل نخواهد گرفت چه برسد به یک اتحاد چشمگیر .....بنابر این همین قتل آبتین....درست این بود که بجای آنکه هر حزب وسازمان به تنهایی این فاجعه را محکوم می نمودند ....یک بیانیه مشترک با عنوان ؛ حکومت اسلامی جهل وجنایت  مسؤل مستقیم قتل آبتین است واورا کشتند......جبهه همراهان بین المللی...(نه همکاران,نه متحدان,نه اعتلاف,وغیره)....حزب چپ ایران (فداییان خلق)_سازمان اتحاد فداییان خلق ایران_شورای مدیریت گذار_سازمان راه کار گر_حزب توده ایران_ احزاب جمهوری خواه ایران_چریکهای فدایی خلق ایران_ حزب
جمهوری خواهان دمکرات ولاییک ایران_جبهه ملی ایران_ همبستگی برای آزادی وبرابری ایران_ شورای دمکراسی خواهان ایران_ کنگره ملیتهای ایران_ بیانیه مجامع اسلامی ایران _و......

چ., 12.01.2022 - 08:24 پیوند ثابت
منوچهر مقصودنیا

منوچهر مقصودنیا
آنچه که در اسناد حزب در رابطه با " همکاری‌ها و ائتلاف‌ها و اتحادهای ما" در دو سند مصوبه کنگره اول و دوم حزب در زیر آمده است، تفاوت های روشنی در سمت گیری های سیاست حزب را بین دو کنگره بیان می کند. در کنار اشتراکات دو سند، " تشکيل بلوک چپ" و "همکاری و همگامی نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات" که حتی با جملات یکسان در دو سند دیده می شود،تفاوت هایی که هر خواننده بی طرفی می تواند آنها دیده و تشخیص دهد. رفیق بهروزخلیق درک خودرا از سند مصوبه کنگره دوم حزب ارایه داده است. قضاوت را به خواننده واگذار می کنم. 
برگرفته از سند کنگره دوم حزب
https://bepish.org/node/6340
همکاری‌ها و ائتلاف‌ها و اتحادهای ما
وضعیت حساس کنونی و چشم انداز تحولات ایجاب می‌کند که سیاست‌های ما در این عرصه‌ها فعال‌تر و با صراحت بیشتر پیگیری شود. رویکردهای ما در این رابطه چنین است.
تشکيل بلوک چپ 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همکاری و همگرائی‌ و اتحاد در میان نیروهای چپ و پایبند به آرمان سوسیالیسم دمکراتیک، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، تهیدستان و حقوق‌بگیران و فرارویاندن چپ ایران به نیروی تاثیر گذار در تحولات سیاسی کشور می‌داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت تشکيل بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای صدای کارگران، دیگر مزد و حقوق بگیران و اقشار پائینی جامعه در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام می‌کند .
ما آمادگی خود را برای همکاری در هر سطحی، از گفتگو و دیالوگ تا فعالیت‌های مشترک در زمینه‌ی مسائل مربوط به جنبش کارگری، زنان، بازنشستگان، دیگر جنبش‌های اجتماعی، هم چنین در عرصه‌ی مسائل نظری با دیگر نیروهایی که خود را چپ و سوسیالیست می‌دانند، اعلام می‌کنیم.
همکاری و همگامی نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت فردی، سلطنتی، موروثی، دائمی، و ایدئولوژیک در ایران است. ما شکل گيری همکاری و همگامی بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دموکرات را ضروری می‌دانیم و معتقديم که جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران برای شکل دهی به ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالين سياسی ایجاد کنند.
گفتگو، همکاری ، اتحاد عمل موردی، توافق و تفاهم در گذار از جمهوری اسلامی:
۱.گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی پرنسيپ ما است. براين اساس از گفتگو با آن ها با هر يک از اين اهداف و يا مجموعه ای از آن ها: شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نيروها و راهکارهای غلبه بر آن‌ها، يافتن نکات اشتراک و همکاری استقبال می کنیم. 
۲. ما برای همکاری و اتحاد عمل موردی در کمپين ها و آکسيون ها در دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر تلاش می‌کنيم. 
۳. ما به پرنسیپ تفاهم و توافق بر سر اصول دموکراسی از جمله پلورالیسم، انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی بين نیروهای سیاسی کشور در گذار از جمهوری اسلامی پایبند هستيم. 

برگرفته از سند مصوب در کنگره اول حزب. 
https://bepish.org/node/2310
9. همکاری‌ها و ائتلاف‌های ما:
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزه‌ی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوق‌بگيران، تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور می داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند. 
ما شکل گيری همکاری و ائتلاف بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری می‌دانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همه‌ی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال می کنیم.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرت‌های بزرگ و دولت‌های خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.چ

س., 11.01.2022 - 20:00 پیوند ثابت
مخاطب

شما نوشته اید: "گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی پرنسيپ ما است. براين اساس از گفتگو با آن ها با هر يک از اين اهداف و يا مجموعه ای از آن ها: شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نيروها و راهکارهای غلبه بر آن‌ها، يافتن نکات اشتراک و همکاری استقبال می کنیم." پرسش من این است که در این فضایی که همه احزاب سیاسی که تا دیروز مخفی بودند، همه چیزشان عیان است، چرا شما برای شناخت متقابل از مواضع یکدیگر و  يافتن نکات اشتراک نیاز به گفتگو دارید؟ 

ش., 08.01.2022 - 01:30 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
  • توجه! لطفا کدها را با حروف فارسی، بدون فاصله و از چپ به راست بنویسید!