پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٦

۰۱ آذر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

خیزش آبان نە اولی بود و نە آخرین خواهد بود!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش پنجم

ضرورت مبارزە علیە تغییرات ارتجاعی در قانون کار

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید