پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٥

۲۴ آبان ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

حذف ارز ترجیحی بە کام سرمایە داری رانتخوار، علیە ٦٠ میلیون جمعیت فقیر!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش چهارم

تبهکاری بە جای پیمانکاری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید