پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤٣

۱۰ آبان ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تزریق بودجە اشتغال بە کمیتە امداد، سپردن گوشت بە گربە است!

جنبش تعاونی در قرن 21 بخش دوم

حق دستمزد مکفی و معیشت شایستە را با مبارزە میتوان گرفت!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید