چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!

۲۹ مهر ۱۴۰۰

رفیق باران کارآمد در مبارزات فشردە و پر ثمر کارگران صنعت نفت در دهە های ٢٠ و ٣٠ نقش برجستەای داشت و از رفقای همرزم و نزدیک رفیق زندە یاد علی امید مبارز برجستە و سر افراز جنبش سندیکایی بود. باران همچنین عضو نخستین هیئت اعزامی شورای متحدە مرکزی بە کنگرە فدراسیون سندیکای جهانی در فرانسە بود. او بە دلیل شرکت در اعتصابات کارگران نفت چند بار بازداشت شد و در سال ١٣٣٧ نیز بخاطر فعالیتهای سیاسی و سندیکایی دوبارە بە زندان افتاد.

در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!

با تاسف و تاثر بسیار اطلاع یافتیم رفیق باران کارآمد یکی از اعضای توامند و پرشورشورای متحدە مرکزی و از مبارزان پر تلاش جنبش سندیکایی و کارگری ایران در سن صد سالگی زندگی را بدرود گفتە است. رفیق باران کارآمد در مبارزات فشردە و پر ثمر کارگران صنعت نفت در دهە های ٢٠ و ٣٠ نقش برجستەای داشت و از رفقای همرزم و نزدیک رفیق زندە یاد علی امید مبارز برجستە و سر افراز جنبش سندیکایی بود.

باران همچنین عضو نخستین هیئت اعزامی شورای متحدە مرکزی بە کنگرە فدراسیون سندیکای جهانی در فرانسە بود. او بە دلیل شرکت در اعتصابات کارگران نفت چند بار بازداشت شد و در سال ١٣٣٧ نیز بخاطر فعالیتهای سیاسی و سندیکایی دوبارە بە زندان افتاد. در دوران انقلاب ٥٧ نیز رفیق باران بە فعالیتهای سندیکایی خود ادامە داد. گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درگذشت رفیق باران كارآمد را بە خانوادە محترم ایشان و بە دوستان و همرزمان او تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

٢٩ مهر ١٤٠٠

افزودن دیدگاه جدید