چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٤١

۲۷ مهر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

راە کار کارگری برای افزایش دستمزد قرار داد های دستە جمعی است

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش هشتم و پایانی

سپیدە نماد است، نمادها را نمی توان مرعوب و مغلوب کرد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید