چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٩

۱۲ مهر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرسنگان را با سرکوب نمی توان از اعتراض بازداشت!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش ششم

استقلال تشکلهای کارگری، هم مرز و هم معیار!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید