چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱ دسامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٨

۰۵ مهر ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

معلمان و فرهنگیان از حقوق شان نخواهند گذشت!

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش پنجم

با تغییرات ارتجاعی در قانون کار باید مبارزە کرد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید