چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٦

۲۲ شهريور ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

وعدە وام یک میلیاردی راهکار نیست، فرستادن جوانان پی نخود سیاە ست

تاریخ و تئوری تعاونیها بخش سوم

مقصر اصلی دولت است، فرافکنی نکنید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید