چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

زنده باد مقاومت‌ برای مدنیت و حکومت فراگیر در افغانستان!

۱۶ شهريور ۱۴۰۰

اکنون با اعلام ترکیب دولت طالبان، مقاومت مردمی پنجشیر که نخستین درخواست‌ آن تشکیل دولتی فراگیر است، حقانیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. دولتی که وزرای آن جملگی عنوان سرپرست را بر خود دارند منحصراً مرکب از سرکردگان طالبان است و ترکیب آن خبر از اعمال اقتدار بر دیگر اقوام کشور را می‌دهد. دولتی که سرپرستی وزارت داخله‌اش در قبضه رهبر تندروترین شاخه طالبان قرار دارد و انجام خونبارترین عملیات تروریستی ثبت سیاهه اعمال آن در سال‌های گذشته است.

زنده باد مقاومت‌ برای مدنیت و حکومت فراگیر در افغانستان!

گرچه سنگر ایستادگی پنجشیر در نبود حمایت کافی از درونمرز و عدم پشتیبانی عملی از برونمرز، مشکل بتواند در برابر طالبان برخوردار از برنامه‌ریزی و پشتیبانی همه جانبه پاکستان دوام آورد، باز اما به درستی امید افغانستان نامیده می‌شود. با گذشت هر روز فشار بر این کانون مقاومت کم پناه بیشتر فزونی گرفته است. تاکنون فقط شهرستان اندراب و بپاخاستگان مقاومت مدنی در کابل، هرات و مزار شریف یاری طلبی پنجشیر تسلیم ناپذیر را پاسخ داده‌‌اند و از حمایت جدی جهانی هم خبری نیست.

نفس مقاومت در افغانستان ماناست و خود را در اشکال گوناگون به رخ می‌کشد. خیزش و خروش‌ها در این کشور، نشانگر وجود مردمانی است که نمی‌خواهند تن به ناامیدی ‌داده و تسلیم توازن قوای لحظه شوند. پنجشیر صدای در گلو خفه شده یک کشور است؛ فریاد دو اعتراض درهم تنیده از دل افغانستان اینک اسیر طالبان و حق خواهی همه اقوام سازنده این کشور و تداوم شکوفه‌های مدنیت در آن. پنجشیر به تصرف هم که درآید، باز پیروز است؛ مقاومت در آن نشان خود بر روند تحولات را گذاشته است.

اکنون با اعلام ترکیب دولت طالبان، مقاومت مردمی پنجشیر که نخستین درخواست‌ آن تشکیل دولتی فراگیر است، حقانیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. دولتی که وزرای آن جملگی عنوان سرپرست را بر خود دارند منحصراً مرکب از سرکردگان طالبان است و ترکیب آن خبر از اعمال اقتدار بر دیگر اقوام کشور را می‌دهد. دولتی که سرپرستی وزارت داخله‌اش در قبضه رهبر تندروترین شاخه طالبان قرار دارد و انجام خونبارترین عملیات تروریستی ثبت سیاهه اعمال آن در سال‌های گذشته است.

راه حل "مسئله افغانستان، در صورتی که این کشور دردمند نخواهد دور دیگری از جنگ داخلی را تجربه کند، فقط تفاهم و توافق است. تفاهم درون کشوری میان همه آنانی که سهیم در حیات سرزمین خود هستند‌ و توافق بین کشورهای منطقه که به حق یا ناحق خود را مرتبط با موضوع چگونگی قدرت سیاسی این کشور می‌دانند. احساس مسئولیت در قبال مردم افغانستان، باید خود را در صلح، امنیت، شراکت و آزادی در این کشور نشان ‌دهد که حاصل نخواهد آمد مگر قطع جنگ به منظور صلح عادلانه.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در این لحظات دشوار که مردم کشور همسایه ما درگیر آنند، به جبهه مقاومت پنجشیر درود می‌فرستد و اراده سترگ مردمان این منطقه از افغانستان و نیز همه آنانی را که به یاری آن شتافته‌اند می ستاید. ما ضمن تحسین شجاعت مدنی زنان و مردانی که با آمدن به خیابان‌ها در برابر اقتدارگرایی واپسگرا و دخالت صریح پاکستان پرچم صلح و مدنیت و آزادی در افغانستان‌ را بر افراشته‌اند، اقدام در جهت بازتاب این صداها در هر جای جهان را وظیفه انسانی و سیاسی خود می‌شناسیم.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

١۶شهريور ۱۴۰۰ - ۷ سپتامبر ۲۰۲۱

 

 

افزودن دیدگاه جدید