چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٥

۱۵ شهريور ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

کارگران زیر بار نخواهند رفت!

تاریخ و تئوری تعاونیها - بخش دوم

تلاش برای تحمیل تشکلهای دولتی بە کارگران نفت محکوم بە شکست است!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید