چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٣٤

۰۸ شهريور ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

گرانی موادغذایی، "اثرات عوامل روانی" نیست، واقعیت غیر قابل انکار است!

تاریخ و تئوری تعاونی ها - بخش اول

پیام.ظریف یک پیام اعتصاب شکنانە!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید