نان گران شد، سفرە ها تهی تر!

جمعه, 23. ژوئیه 2021 - 21:33

یک کارگر نانوایی مشهدی پس از گران شدن نان گفت با وجود گران شدن قیمت نان صاحب نانوایی حاضر نیست دستمزد ما را افزایش دهد. نتیجە می شود اینکە نانوا نان را حداقل ٦٠٠ درصد گران تر از قبل بە کارگرش می فروشد، بدون آنکە دستمزد کارگرش را نیز افزایش دهد! با این اوصاف کارگر لزوما نباید کاپیتال مارکس خواندە باشد تا مفهوم مناسبات جاری در حکومت عدل علی خامنەای و شرکا را درک کند! این تازە یک کاسبکار خردە پاست کە چنین مناسباتی با کارگر خودش برقرار می کند. وای بە حال کلە گندە هاشون!

در هفتە گذشتە سرانجام افزایش قیمت نان کە خبر آن از دوماە پیش بر سر زبانها بود و مسئولین دولتی از تائید و تکذیب آن طفرە می رفتند رسما عملی شد و بین ٦٠ تا ٨٠ درصد گران شد. البتە قبلا صحبت از افزایش صد در صدی قیمت نان می شد، اما گویا مصلحت ندیدند کە یکبارە آن را دوبرابر کنند. این برای چهارمین بار بود کە دولت روحانی طی ٨ سال گذشتە قیمت نان را افزایش داد. طبق صحبت ها و قول قرار سە چهار ماە پیش روحانی قرار نبود قیمت هیچ یک از کالاهای اساسی تا پایان دورە ریاست جمهوری او افزایش دادە شود. با این همە او این بار نیز بە این قول و وعدەاش پایبند نماند. عجب اینکە در این مدت رشد قیمت سایر کالاها چهار نعل تاخت و تا آنجا تاخت کە کار عدە زیادی از مردم را بە خوردن پوست مرغ کشاند و عدە دیگری را بە جستجوی غذا در سطل های زبالە واداشت.

متاسفانە حالا دیگر عدەای از آنها کە سروکارشان بە خوردن پوست مرغ کشید دیگر قادر بە خرید پوست مرغ هم کە نیستند هیچ با گران شدن نان تهیە نان هم برایشان بە دشواری میسر می شود. قیمت همە کالاهای اساسی در دو سە ماە اخیر چنان رشد جهشی بخود گرفت کە در تصور نمی گنجید. قیمت مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات، سیب زمینی، روغن، شکر، لبنیات، کە غذای اصلی مردم هستند در این مدت بە شدت گران و بعضا کمیاب شدند کە خرید آنها برای میلیونها ایرانی مزد و حقوق بگیر و حاشیە نشین نا ممکن شد. هم اکنون نیز همە قراین حاکی از افزایش بازهم بیشتر قیمتها است. کار شناسان اقتصادی خبر از تورم

٥٠ و ٧٠ درصدی و ابر تورم در ماە های آیندە می دهند. این در حالی است کە هم اکنون هم قدرت خرید مردم با قیمت های موجود از بین رفتە است.

فروشگاە های بزرگ شروع بە فروش مواد غذایی بصورت اقساطی نمودەاند. یکی از فروشگاە های بزرگ کیسە برنج ٢٠ کیلویی را کە قیمت اش بە ٣٦٠ هزار تومان رسیدە با اقساط سە ماهە می فروشد. کارشناسان اقتصادی صحبت از افزایش قیمت مرغ بە ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان و گوشت کیلویی ٢٠٠ هزار تومان می کنند. قراین موجود نیز نشان می دهند کە افزایش قیمت شیر و لبنیات در هفتە های آیندە اجتناب ناپذیر می نماید و بە احتمال زیاد اگر پیشبینی ابر تورم عملی شود، قیمت نان و جایگزین های آن نیز دوبارە گران خواهند شد.

دولت رئیسی نیز بعید است بتواند ثبات نسبی در قیمتها بوجود بیاورد و حداقل مانع صعود بیشتر آنها شود. فعلا صحبت از افزایش یارانە ها بعنوان چارە در میان دارودستە رئیسی مطرح است. عدەای اما آن را بە هیچ وجە کافی و موثر نمی دانند و بر این نظرند کە این راە کار امتحان اش را پس دادە و ناموفق از کار درآمدە است.

از سوی دیگر دولت می خواهد با اندکی افزودن بە یارانە هایی کە ارزش شان از دست رفتە است بە زعم خود افزایش قیمتها و از دست رفتن ارزش دستمزدها را جبران کند وبە بهانە افزایش دادن یارانە از افزایش دستمزد ها و حقوق های بازنشستگی امتناع می ورزد.

مخالفت مجلس با تصویب دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان، و امتناع از افزایش دستمزدها بە رغم گران شدن قیمت نان یعنی غذای اصلی مردم و سایر مواد غذایی بقدر کافی گویاست.

متاسفانە بە نظر می رسد اکثریت مردم با وجود گرانیهای روز افزون ناچار خواهند شد روزگار شان را بە صورت گرسنە و نیمە گرسنە بگذرانند. بر خلاف وعدەهای رئیسی و مجلس نشینان مبنی بر کنترول تورم و کاهش قیمتها چشم اندازها تیرە و تار می نمایند. رئیسی وعدە دادە بود با تک رقمی کردن تورم قدرت خرید مزد و حقوق بگیران و سایر تهی دستان شهری و روستایی را بالا ببرد و معیشت آنها را بهبود ببخشد. نیلی اما در جلسە هفتە گذشتە اقتصادانان کە رئیسی هم در آن حضور داشت با گفتن اینکە ابر تورم در راە است، همە خواب و خیالهای او را باطل کرد.

ظاهرا همە امیدها اکنون بە توافق بر سر برجام بستە شدە. عدەای از وابستگان بە محافل صنعتی نیز با اشارە بە وضعیت بە شدت بحرانی کشور امیدوارند حکومت با امریکا زودتر بە توافق برسد، بلکە وضعیت اقتصادی اندکی قابل تحملتر شود.

روزنامە جهان صنعت کە منافع و نقطە نظرات بخشی از سرمایە داران بیشتر تولیدی را منعکس می کند، پنج شنبە همین هفتە در یکی از مقالات اصلی روزنامە نوشت:'از آنجا که سرنوشت اقتصاد ایران به طور کامل به نتیجه مذاکرات گره خورده در صورتی که طرفین به مذاکره نرسند، پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و دولت قادر به فروش نفت نباشد جولان نقدینگی در اقتصاد و تقاضاهایی که از پی آن می‌آید نرخ تورم را ۲۰ تا ۳۰ واحد بیشتر از نرخ کنونی آن افزایش می‌دهد و به این ترتیب ما امسال نرخ تورم ۷۰ درصدی و گرانی وسیع کالاهای مصرفی را نیز به احتمال بسیار زیاد تجربه خواهیم کرد. نویسندە در ادامە افزود:"اما از آنجایی که نرخ تورم ۷۰ درصدی برای هیچ دولتی و با هر رویکردی نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد، می‌توان احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد:" گفتنی است کە این بخش از سرمایە داری نیز بە اندازە بخش تجاری و بازار با افزایش دستمزد ها بە شدت مخالفند و خواهان منجمد کردن و بعضا نیز از کاهش دستمزدها در شهرهای کوچک و مناطق روستایی دفاع و همچنین مخالف تعیین حداقل حقوق سالیانە هستند.

کارفرمایان می توانند با بالا بردن قیمت کالاهایشآن و ثابت نگاە داشتن دستمزدهای کارگران شان از پس ابر تورم برآیند و ثروتمندها و سرمایە داران ثروتهای شان را چند برابر کنند، اما بازندە اصلی گرانی افسار گسیختە کالاها اکثریت بزرگ جمعیت کشور هستند، کە اندک قدرت خرید باقی ماندە شان را از دست خواهند داد. نان گران شد، سفرەهای زحمتکشان تهی تراز گذشتە. یک کارگر نانوایی مشهدی پس از گران شدن نان گفت با وجود گران شدن قیمت نان صاحب نانوایی حاضر نیست دستمزد ما را افزایش دهد. نتیجە می شود اینکە نانوا نان را حداقل ٦٠٠ درصد گران تر از قبل بە کارگرش می فروشد، بدون آنکە دستمزد کارگرش را نیز افزایش دهد! با این اوصاف کارگر لزوما نباید کاپیتال مارکس خواندە باشد تا مفهوم مناسبات جاری در حکومت عدل علی خامنەای و شرکا را درک کند! این تازە یک کاسبکار خردە پاست کە چنین مناسباتی با کارگر خودش برقرار می کند. وای بە حال کلە گندە هاشون!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.