شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

کارگران نفت کە از پذیرفتە نشدن مطالبات صنفی شان توسط مدیران ناراحت هستند تصمیم دارند در ٩ تیر ماە با برگزاری یک تجمع وسیع دوبارە مبارزە برای پیگیری مطالبات شان را متحدانە تر دنبال کنند. آنها تا ٩ تیر بە مدیران مهلت رسیدگی دادەاند و گفتە اند اگر تا آن زمان جواب مثبت نگیرند تجمع خواهند کرد

چطوری است کە مسئولین حکومت همە وعدەهای سخاوتمندانە شان را بطور نسیە می دهند؟

بە نوشتە خبرگزاری ایلنا محمد شریعتمداری وزیر کار دولت روحانی در نامەای کە برای روحانی اخیرا فرستادە است، خواستار برقراری فوق العادە ویژە بە میزان ٥٠ درصد برای همە کارمندان دولت شدە است. استناد وزیر کار برای افزایش حقوق همەی کارمندان دولت بە مادە ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنا بهمین گزارش قبلا نیز شریعتمداری در نامە دیگری کە خطاب بە نوبخت نوشت خواستار اجرای مادە ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری بە کارمندان وزارت کار شدە بود. در این نامە کە در ٢٥ خرداد برای روحانی فرستادە شد، شریعتمداری بە رئیس جمهور پیشنهاد دادە است " این کار نیک را در روزهای آخر صدارت خود به یادگار بگذارد."

در این نامە دیرهنگام کە چند صباحی بیشتر بە پایان کار دولت و بە تبع آن بە صدرات شریعتمداری باقی نماندە اما حرفی از افزایش دستمزد کارگران کە بە مراتب کمتر از حقوق کارمندان رسمی دولت است زدە نشدە. در مورد کارمندان دولت نیز هنوز معلوم نیست کە رئیس جمهور با این تقاضا موافقت خواهد کرد یا نە. در هر حالت فارغ از نیات پشت این درخواست، سوالی کە در این میان برای هر کسی ممکن است پیش بیاید این است کە این وزیر نیکو کار و کارمند دوست چرا این خدمت را تا ماە آخر صدارت اش انجام ندادە کە افتخار انجام آن را برای دولت و وزیر بعدی بە ارث نگذارد؟ چطوری است کە مسئولین حکومت همە وعدەهای سخاوتمندانە شان را بطور نسیە و در آغاز و پایان مسئولیت هایشان می دهند؟ بهر حال ما هم امیدواریم رئیس جمهور با این درخواست وزیر اش موافقت کند.

 

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات در چند شهر مختلف

کارکنان شرکتی مخابرات در ٢٥ خرداد بطور همزمان در اعتراض بە نوع قراردادهای کاری، اجرا نشدن طبقە بندی مشاغل و چند مطالبە صنفی دیگر در شهرهای اهواز، شوشتر و مسجد سلیمان تجمع و خواستار رفع مشکلات و اجرای مطالبات خود شدند. پرداخت دستمزد و مزایای برابر بە کارکنان شرکتی و رسمی نیز از خواستە های کارگران شرکتی مخابرات در هر سە شهر خوزستان است.

کار می کنیم اما حقوق دریافت نمی کنیم

بیگاری شاخ و دم دارد؟ اگر نام این کار بیگاری نیست پس چیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «از ابتدای سال تحصیلی تا امروز بدون دریافت حقوق در یکی از دورافتاده‌ترین روستاهای کشور تدریس کرده‌ام اما حقوقی به من نداده‌اند. ما پنجاه نفر هستیم که زیر نظر یک مدرسه‌ی غیرانتفاعی به عنوان معلم خرید خدمات آموزشی جذب شده‌ایم و برای تدریس به مناطق محروم می‌رویم. همین رفتن به آنجا کلی خرج روی دست‌مان می‌گذارد. اگر حقوقی را که در قرارداد ذکر شده به ما بدهند فقط پول رفت و آمدمان می‌شود اما همان را هم نمی‌دهند و ما از جیب خودمان هزینه می‌کنیم»؛ اینها را یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی به ایلنا می‌گوید.

البتە وضعیت اکثر معلمان خرید خدمت در سایر نقاط کشور مشابە وضعیت شغلی و مزدی این ٥٠ معلم است. دستمزد و حقوق معلمان شرکتی و خرید خدمت حتی کمتر از حداقل دستمزد رسمی است و اکثر آنها تحت پوشش بیمە هم نیستند.

کارکنان رسمی صنعت نفت خود را آمادە تجمع بزرگتری می کنند

بی پاسخ ماندن مطالبات کارگران صنعت نفت بە رغم چند اعتراض و تجمع پیاپی در تهران و مناطق نفتی توسط مدیران صنعت نفت دوبارە کارگران رسمی نفت را مجبور بە انجام اعتراض دیگری در ٩ تیر نمودە است. کارگران نفت کە از پذیرفتە نشدن مطالبات صنفی شان توسط مدیران ناراحت هستند تصمیم دارند در ٩ تیر ماە با برگزاری یک تجمع وسیع دوبارە مبارزە برای پیگیری مطالبات شان را متحدانە تر دنبال کنند. آنها تا ٩ تیر بە مدیران مهلت رسیدگی دادەاند و گفتە اند اگر تا آن زمان جواب مثبت نگیرند تجمع خواهند کرد. گفتنی است کە انجام پارەای تغییرات تعدیلی در مزایا و حقوق و شرایط کاری کارگران نفت موجب یک رشتە اعتراضات در میان آنها گردیدە است. افزایش دستمزد و نحوە محاسبە آن مهمترین مطالبە کارگران در حال حاضر است.

اعتصاب در ماهشهر علیە اخراج کارگران بومی

کارگران شرکت تهران جنوب ماهشهر در ٢٤ خرداد جهت اعتراض بە اخراج تعدادی از همکاران شان اعتصاب و خواستار توقف اخراجها و بازگرداندن کارگران اخراج شدە بە سر کارهایشان شدند. گفتە می شود کارفرما عدەای از کارگران پالایشگاە بید بلند را کە محلی بودەاند از کار اخراج نمودە و بجای آنها نیروی کار غیر بومی استخدام کردە است. گفتنی است کە بە علت وجود بیکاری گستردە در منطقە در سالهای اخیر اختلاف بر سر محل های شغلی اندکی کە در منطقە وجود دارد افزایش پیدا کردە و مدیران شرکتها تلاش می کنند با سئواستفادە از اختلافات میان کارگران بومی و غیر بومی دستمزدها را تا حد ممکن پائین نگاە دارند.

تجمع اعتراضی خانوادەهای کارگران معدن فسفات اسفوردی در بافق

خانوادەهای کارگران این معدن کە در نزدیکی شهر بافق قرار دارد در ٢٤ خرداد در شهرک آهن شهر در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد های اردیبهشت ماە همسران و پدران شان تجمع و خواستار پرداخت مطالبات مزدی آنها شدند. گفتە می شود هنگام برگزاری این تجمع دو تن از کارگران توسط حراست دستگیر شدەاند. کارگران همچنین نسبت بە پرداخت نشدن کامل دستمزد اضافە کاری خود معترض هستند.

تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل شورای شهر تهران

بە گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد در ٢٣ خرداد رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض بە اجرا نشدن طرح طبقە بندی مشاغل در برابر شورای شهر تجمع کردند. خواست معترضین اجرای طرح طبقە بندی مشاغل است کە گویا با وجود اعتراضات و مراجعات مکرر نمایندگان سندیکا بە مسئولین ذیربط هنوز بە اجرا در نیامدە است. لازم بە ذکر است کە اجرای طبقە بندی مشاغل بە بهبود دستمزد و مزایای کارگران کمک می کند و دلیل امتناع کارفرمایان و مدیران از اجرای آن بهمین خاطر است.

تجمع اعتراضی دوبارە کارگران شهرداری در امیدیە

کارگران شهرداری امیدیە کە از سە ماە پیش تا کنون دستمزد و حق بیمە هایشان را پرداخت نکردەاند و از لحاظ معیشتی خانوادە هایشان سخت تحت فشار قرار دارند، در ٢٣ خرداد بار دیگر تجمع و خواستار پرداخت مطالبات مزدی پرداخت نشدە خود شدند.

ادامە اعتراضات کارگری در هفت تپە

اعتراضات کارگری نسبت بە پرداخت نکردن دستمزد کارگران و کاهش حق آبە شرکت کە از دهم خرداد با اعتصاب کارگران بخش کشاورزی و تجمع مقابل فرمانداری شوش دوبارە شدت گرفت همچنان بە اشکال مختلف ادامە دارد. در ٢٦ خرداد دوبارە کارگران برای نجات مزارع نیشکر از خشکیدن و گرفتن دستمزدهای پرداخت نشدە سە ماهە اخیرشان تجمع کردند. فشار بە کارگران از هنگام خلع ید مالکیت از اسد بیگی توسط دارودستە مالک اختلاسگر سابق تشدید شدە است، با این همە کارگران خردمندانە در تلاشند تا بر این فشارها غلبە نمودە و از دست آوردهای مبارزاتی شان دفاع کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید