شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

فراخوان برای گردهمائی: تحریم انتخابات فرمایش در تورنتو - کانادا!

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

تحریم انتخابات فرمایش - آری به گذر از جمهوری اسلامی

پنجشنبه ۱۷ ژوئن

ساعت: ۱٨:۰۰

مکان: ٥۱۰۰ خیابان یانگ – میدان مل لستمن

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید