شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٢٢

۱۸ خرداد ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

نامزدهای انتخابات فرمایشی و جنگ لفظی بر سر برنامە نداشتە! - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش ششم

وقت انتخابات کە می شود کارگران فریاد رس پیدا می کنند! - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید