شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٩

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

:مطالب این شمارە جنگ کارگری

کاندیداهای وابستە در جلد مستقل - صادق کار

ویروس نابرابری - گزارش ژانویه 2021 سازمان آکسفام بخش سوم

مبارزە خیابانی نتیجە می دهد - صادق

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید