آب پاکی کە خامنەای روی دست ظریف و اصلاح طلبان ریخت!

علی خامنەای رهبر حکومت امروز در سخنرانی اش کە بطور زندە از تلویزیون حکومتی پخش شد، سکوت چند روزە خود را شکست و بە تندی نسبت بە سخنان افشا شدە محمدجواد ظریف وزیر امورخارجە واکنش نشان داد. خامنەای در سخنرانی خود با صراحت تمام از سپاە قدس و فرماندە مقتول آن و نقش این دو در پیشبرد سیاست حکومت در منطقە دفاع کرد و اهمیت آن را بیشتر از اهمیت وزارت خارجە خواند. خامنەای افزون بر آن جایگاە وزارت امورخارجە در سلسلە مراتب حکومتی را تا حد کارگزار صرف (مقامات بالادستی) یعنی خودش بە ظریف متذکر شد و در واقع بە او یادآوری کردکە تصمیم گیرندە اصلی در سیاست خارجی نیز خود او است و وزیر خارجە نە مجاز است بدون اجازە وی تصمیمی بگیرد و نە گلەو شکایتی از عملکرد و دخالت او ولو اینکە بە کشور خسارات هنگفت جبران ناپذیری وارد کردە باشد بنماید.

خامنەای در بخش دیگری از همین سخنرانی بار دیگر بر اهمیت برگزاری انتخابات و شرکت مردم در آن نیز تأکید نمود.

دفاع از برگزاری انتخابات پر شور و تأکید همزمان او از تبعیت مسئولان ازمقام بالا دستی، کە همە می دانند منظورش کسی غیر از خود او نیست در حالی از طرف ولی مطلقە فقیە ـمطرح می شود کە تنها چند ساعت پیش از ایراد این سخنان، آذر منصوری سخنگوی جبهە اصلاح طلبان، فهرست چهاردە نفرەای از نامزدهای این جبهە را کە محمد جواد ظریف در راس این فهرست قرار داشت برای انتخابات ریاست جمهوری انتشار دادە بود. اصلاح طلبان مسحور قدرت و ناموختە از روزگار، تصور می کردند با رو کردن آس ظریف و گذراندن وی از فیلتر شورای نگهبان کە بعد از انتشار نوار مصاحبە هفتە گذشتە او توجە عدەای را بسوی خود جلب کردە بود، می توانند هم تنور انتخابات را گرم کنند و هم ظریف را بە مقام ریاست جمهوری برسانند!

اما صحبت های امروز خامنەای قبل از اینکە پروندە تائید صلاحیت ظریف بە شورای نگهبان برسد، تکلیف ظریف را یکسرە کرد. البتە اگر قضیە لو رفتن نوار ظریف هم پیش نمی آمد، محال بود ظریف بتواند با نظر داشت تدارکاتی کە برای یک دست کردن حکومت از مدتها پیش بیت رهبری و سرداران سپاە چیدەاند، و یا هیچ یک دیگر از کاندیداهای اصلاح طلبان حکومتی بتوانند ولو اینکە گوش به فرمان ترین شان، از سد سدید شورای نگهبان بگذرند پیروز از میدان انتخاباتی کە از همیشە فرمایشی تر و مهندسی شدە تر است بیرون بیایند. چگونە ممکن است وقتی حتی کاندیداهای شورای شهر اصلاح طلبان را دستە دستە رد صلاحیت کردەاند، و آشکارا خود خامنەای بە سید حسن خمینی دستور می دهد کە از کاندیدا شدن در انتخابات صرفنظر کند و نوە خمینی هم می داند اگر اطاعت نکند کارش با کرم الکاتبین است، بە همین آسانی اجازە بدهند کە یک اصلاح طلب رئیس جمهور شود؟ از همە اینها گذشتە، تمام قرائن حاکی از تحریم گستردە انتخابات فرمایشی، و بیزاری مردم از همە جناح های حکومتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است و فریاد ما دیگە رای نمی دیم مردم از هم اکنون در خیابانها ی شهرهای مختلف طنین انداز است. هم از این روی، شرکت کاندیدای اصلاح طلبان حکومتی در چنین حال و هوایی بە انزجار مردم از آنها و انزوای بیشترشان منجر خواهد شد.

و بالأخرە اینکە با توجە بە تأکید خامنەای از بالادستی خودش هر کس کە بعنوان رئیس جمهور برگزیدە شود صرفنظر از کم و کیف برگزاری انتخابات در نهایت نقش پیشکار بی اختیار ولی فقیە را بە عهدە خواهد داشت. با این اوصاف اگر غرض از شرکت در چنین انتخاباتی و در چنین شرایطی از روی منافع شخصی و گروهی و دهن کجی کردن بە مردم نباشد، جز تائید حکومت مطلقە فقاهتی و کمک بە تحکیم پایە های استبداد نیست. خامنەای با سخنان امروز خود در واقع نە تنها آب پاکی روی دست اصلاح طلبان حکومتی و همە آن کسانی کە مرتب بە مردم توصیە می کنند در انتخابات شرکت کنند و نگذارند انتخابات بی رونق برگزار شود ریخت و خط و خطوط شورای نگهبان و دیگر دستگاە های برگزار کنندە ا نتخابات پیش رو را روشنتر کرد، بلکە با تأکید ویژە بر همە کارە بودن خودش، بە گستردەتر شدن تحریم انتخابات توسط مردم نیز دامن زد. حال مردم کە بە تجربە دریافتەاند شرکت آنها در انتخابات و دادن رای هیچ تاثیری جز دادن مشروعیت بە یک نظام استبدادی جنایتکار و فاسد تغییری در وضع آنها بوجود نمی آورد و مشکلات شان مادام کە نظام مطلقە و ناکارآمد فقاهتی پا برجاست افزونتر و زندگی شان بدر می شود، نە تنها در انتخابات شرکت نمی کنند، بلکە با استفادە از فضای انتخاباتی نظام فقاهتی را بە مبارزە خواهند طلبید.

در هر صورت بە نظر می رسد زمان تصفیە افرادی امثال روحانی و ظریف مانند سلف پیشین آنها از سیستم فرا رسیدە است. محدودیت های تازە برای آنها و تهدیدات هم پیمانان و وابستگان بە بیت رهبری علیە آنها و تظاهرات عدەای از طلاب با خواست محاکمە روحانی، مقدمە تصفیە های تازەای است کە بە روحانی و ظریف محدود نخواهد ماند. صحبت های صریح خامنەای علیە ظریف، سیگنالی است برای باز گذاشتن راە اوباشان حرفەای حکومتی برای آمادە کردن این تصفیە ها. در این شرایط اصلاح طلبان بجای اطاعت زبونانە از خامنەای و دادن کاندیدا و شرکت در انتخاباتی کە نتیجە آن پیشاپیش رقم زدە شدە، باید از روحانی و ظریف بخواهند کە استعفا دهند و بە تحریمی ها بپیوندند. کاری کە نە جسارت آن را بە نظر می رسد داشتە باشند، دارند و نە حاضرند منافع شان را قربانی آن کنند.

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.