دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

مانع اصلی تولید و عامل فلاکت اقتصادی - اجتماعی کشور خامنەای و رژیم او است

۰۵ فروردين ۱۴۰۰

یکی از پیامدها و هدف های شعار رفع موانع تولید بعید نیست متوجە حق و حقوق ناچیز کارگران و از میان برداشتن تە ماندە قوانین کار و دادن امتیاز بە کارفرمایان از جیب کارگران باشد کە دقیقا در تضاد با بخشی از پیام نامبارک نوروزی خامنەای و اظهارات اخیر روحانی قرار دارد. چرا کە از نظر این جماعت مانع تولید دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر کارگران و بازنشستگان است. آری موانع تولید باید از میان برداشتە شوند، ولی آن مانع اصلی کە باید ابتدا از میان برداشتە شود خود خامنەای و رژیم او است و نە محروم کردن بیشتر کارگران از حق و حقوق شان

 

معمول است کە در آغاز هر سال علی خامنەای شعاری را بعنوان شعار سال تازە انتخاب کند و از همە بخواهد کە آن را بە عمل در آورند. با وجود اینکە هیچ یک از شعارهای سالیانە خامنەای عملی نشدە و نتیجە خلاف انتظار طراح شعارها از کار درآمدەاند، اما صدور فرمانهای بی خاصیت و غیر عملی رهبر خودکامە حکومت هر سالە تکرار می شوند بدون اینکە الزامات آنها فراهم شود. تنها کسی کە در پایان سال صحبت از کسب موفقیعت در اجرای آنها می کند خود خامنەای است. او سال ٩٩ را سال (جهش تولید) اعلام کردە بود. امسال را نیز سال رفع موانع تولید نام نهاد. او در مورد اهمیت جهش تولیدی گفت “تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است”. با این وصف نە تنها جهشی در تولید بوجود نیامد، بلکە رکود تولیدی تشدید شد، نا رضایتمندی عمومی، بە طرز کم سابقەای در اشکال مختلف اعتراضی افزایش یافت،ارزش پول ملی حداقل ٨٠ درصد تنزل نمود و قیمت دلار کە در آغاز سال ٩٩ حدود ١٥ هزار تومان بود در طول سال بین ٢٤ تا ٣٠ هزار تومان در نوسان بە سر برد. فرار سرمایە از کشور هم در سال جهش تولید ادامە یافت و مرز ٣٠ میلیارد دلار را پشت سر نهاد. بە تبع آن بیکاری، تورم و فقر نیز بە شدت افزیش یافتند و کار میلیونها شهروند بە خرید نان قسطی کشید. با این همە خامنەای در سخنرانی نوروزی امسال خود با وقاحت کوشید این واقعیت غیر قابل لاپوشانی را وارونە جلوە دهد و نتیجە مطلوب خود را از آن بگیرد. او در خصوص نتیجە شعار سال گذشتە خود گفت “بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت و افزودالبته این میزان جهش در حدّ انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی درتوسعە زندگی مردم به‌وجود آورد. “او از یکسو از موفقیعت نسبی شعار سال گذشتە اش دم می زند و از سوی دیگر در یک تناقض گویی پیچدیدە اما آشکار از گشودە نشدن گشایش در زندگی مردم و انداختن تقصیر آن بە گردن عوامل مجهول. در حالیکە ادعای جهش خود دروغ بزرگ سال است. این ادعاهای کاذب اما خوشبختانە دیگر رسواتر از آن هستند کە مردم را بفریبند. اکثریت قریب بە اتفاق مردم می دانند کە عامل اصلی پسرفت همە سالە تولید و جامعە و فقر و فلاکت شان وجود رژیم استبدادی، فاسد، ناکارآمد و اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی و در راس آن شخص علی خامنەای است وتا زمانی کە این رژیم استبدادی بر سر کار است تغییری در وضع موجود نە تنها قابل تصور نیست بلکە با تدابیری کە برای یک دست کردن رژیم در جریان است امکان پسرفت های بیشتر دور از انتظار نیست. خامنەای و نزدیکان دست راستی تاجر و دلال وی کە کنترل واقعی تمام نهادهای قدرت را بصورت مستقیم و غیر مستقیم دەها سال است بە عهدە دارند و ضربات سهمگینی بە بخش تولید وارد نمودە و سهم اصلی در بە فقر کشاندن زحمتکشان را دارند اکنون می کوشند نقش خود در این فجایع را منکر شوند و همە تقیصرها را بە گردن دارودستە روحانی و اصلاح طلبان حکومتی بیندازند و خود را تبرئە کنند.

رسانە های دست راستی مدافع ارتجاعیترین نیروهای نزدیک بە خامنەای، از فارس و تسنیم گرفتە تا رسالت و جوان در ماە های اخیر پر است از مطالبی با مضمون در ظاهر هواداری از مردم و مستضعفین و علیە رقبای دولتی شان و در مخالفت با فقر عمومی. در موضعگیری های خامنەای از جملە در سخنرانی نوروزی وی نیز همین موضع فریبکارانە دنبال می شود.

همە آنها در دو نکتە خط واحدی را دنبال می کنند، تبرئە مقصرین اصلی وضعیت بحرانی کنونی و آمادە کردن اذهان عمومی برای جا انداختن دولت نجات بخش و جوان حزب الهی و تشویق مردم بە شرکت در انتخابات فرمایشی پیش رو. در این تبلیغات چنین وانمود می کنند کە گویا با آمدن چنین دولتی دوران پر رنج کنونی پایان می یابد. تبلیغاتی کە با ماهیت سابقە، عملکرد و منافع طبقاتی محافظە کارانە آنها در تضاد قرار دارد. بستن بیشتر فضای سیاسی، تشدید سرکوب و سانسور بخش دیگری از برنامە و اهداف آنها برای کنترل اعتراضات اجتماعی جهت حفظ حکومت هستند. این در حالی است کە وجود آزادی در جامعە نخستین پیش شرط رفع موانع تولید و فساد است. بنا بر این بە همان نسبتی کە این جریانات مافیایی بتوانند اهداف شان را پیش ببرنند، وضعیت تولید، مردم و کشور نیز بە همان اندازە وخمیتر و غیر قابل تحملتر خواهد شد.

تحریم هر چە وسیعتر انتخابات فرمایشی پیش رو همراە با گسترش سازمان یافتە و هدفمند اعتراضات و اعتصابات تنها سلاح مبارزاتی موثری است کە فعلا مردم برای مقابلە با توطئەهای حکومت در اختیار دارند بویژە کارگران باید بدانند کە وعدەهای محافظە کاران این دشمنان همیشگی حقوق کارگران و عدالت اجتماعی از همان قسم وعدەهایی است کە ابراهیم رئیسی رئیس جنایتکار و فریبکار قوە بیداگر قضایی رژیم بە کارگران هفت تپە داد. آنها بە همان اندازە دارودستە روحانی جنایتکار با حقوق کارگران سر ستیز دارند

یکی از پیامدها و هدف های شعار رفع موانع تولید بعید نیست متوجە حق و حقوق ناچیز کارگران و از میان برداشتن تە ماندە قوانین کار و دادن امتیاز بە کارفرمایان از جیب کارگران باشد کە دقیقا در تضاد با بخشی از پیام نامبارک نوروزی خامنەای و اظهارات اخیر روحانی قرار دارد. چرا کە از نظر این جماعت مانع تولید دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر کارگران و بازنشستگان است. آری موانع تولید باید از میان برداشتە شوند، ولی آن مانع اصلی کە باید ابتدا از میان برداشتە شود خود خامنەای و رژیم او است و نە محروم کردن بیشتر کارگران از حق و حقوق شان

 

افزودن دیدگاه جدید