دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١١

۰۵ فروردين ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بهارانتان خجستە و خرم باد!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش پنجم

افزایش فشار بە زندانیان مقاوم را جدی بگیریم

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید