سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١١٠

۰۱ فروردين ۱۴۰۰

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

تاسیس بازار چە های مرزی همە وعدە قالیباف بە مردم کردستان!

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش چهارم

شورای عالی کار و تکرار بازی فریبکارانە گذشتە در رابطە با تعیین دستمزد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

جنگ کارگری

دیدگاه‌ها

رفیق سیروس عزیز تشکر از توجە و رهنمودتان. اگر دقت کردە باشید ما هم در جنگ کارگری درست همان رویەای را داریم کە شما عزیز در رهنمودتان فرمودید.
صادق
0

باعرض خسته نباشیدخدمت رفیق صادق کار.به نظرمن بیشترروی خواسته ای کارگری بایدتکیه کردکه تبدیل به ارگانی درجهت منافع کارگران شودمانندسندیکا ویا اتحادیه های کارگری ویاقانوان کارمدافع کارگران .خواسته های مقطعی هم بایدبشوداما بایددرجهت خواسته های پایدارتروموثرتربود.همان حکایت ماهیگیری یاددادن تا دادن ماهی .
0

افزودن دیدگاه جدید