سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

بهارانتان خجستە و خرم باد!

۲۹ اسفند ۱۳۹۹

 

یا وجود این مصائب مجال اندکی برای جشن و سرور و تبریک و شادباش نوروزی باقی می ماند. با این احوال و با این امید کە در سال آیندە مردم از شر بیماری منحوس کرونا و رژیم جنایتکار و ستمگر جمهوری اسلامی رها شوند، نوروز خجستە زاد روز فرخندە بهار دلکش را بە همە زنان و مردان آزادە، بە زندانیان سیاسی و مدنی و خانوادە هایشان، بە مادران جانباختگان راە آزادی و عدالت اجتماعی، بە کارگران و زحمتکشان و فعالین جنبش سندیکایی و کارگری و پرستاران و کادر درمانی کە در صف مقدم پیکار علیە کوید ١٩ فداکارانە می رزمند شادباش گفتە و برای همگی آنها تندرستی و پیروزی در کار و پیکار آرزو می کنیم .

 

سال سخت و پر فرازپش و نشیب ١٣٩٩ تا دو رروز دیگر بە پایان می رسد و سال و قرن تازەای جای آن را می گیرد. دەها سال است کە مردم نتوانستەاند نوروز را آنطور کە شایستە و بایستە است بە جشن و سرور بنشینند. متاسفانە سال بە سال هم مشکلات و مصائب متعدد بە اندازەای بزرگ و بیشتر شدەاند، کە برگزاری نوروز را همە سالە برای مردم عادی دشوارتر از سال پیش نمودە امسال امادر آستانە نوروز مردم ایران از هر لحاظ در بدترین شرایط ٤٣ سال گذشتە قرار دارند و بە نظر نمی رسد کە اگر مردم برای رهایی خود از وضعیتی کە دم بە دم وخیمتر می شود برنخیزند سال آیندە سال کم درد و رنجتری باشد. وضعیت مردم عادی و کشور درطول همین یک سال آنچنان بە وخامت گرائیدە کە برای کمتر کسی قابل پیشبینی بود. اکنون در آستانە نوروز، سایە فقر و بیکاری، گرانی و سرکوب و استبداد، از یک سو و کرونا و تحریم های اقتصادی و فساد و ناکارآیی و بی خردی گردانندگان حکومت از سوی دیگر بر سر مردم سنگینی می کند.

میلیونها نفر از مردم عزادار قریب ١٥٠ هزار نفر از عزیزان خود کە در اثر بیماری کرونا کشتە شدەاند هستند و نگرانی از ادامە این اپیدمی کە همچنان روزانە بالغ بر ١٠٠ نفر از مردم را بە کام مرگ

میکشاند بە صورت عمومی درآمدە است.

تعلل دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون نیز مزید بر علت شدە و بە ترس و نگرانی مردم از عاقبت کار دامن می زند

هزاران مادر، خواهر، همسر، پدر و فرزند، عزادار عزیزان جان باختە خود توسط حاکمان جنایتکار و نگران سلامتی بستگان اسیر شان در زندانهای رژیم فقاهتی هستند. هزاران مبارز راە آزادی و عدالت اجتماعی در بند اربابان استبداد و بی عدالتی اسیراند

میلیونها انسان فاقد کار و درآمد هستند، دەها هزار کارگر هنوز دستمزدهایشان را نگرفتەاند، خیابانهای شهرهای بزرگ مملو از کودکان بی خانە و بیچارە است. سفرهای میلیونها انسان خالی از طعام است و خرید نان هم قسطی شدە است. دستمزد کارگر و حقوق بازنشستە یک چهارم خط فقر اسنت و همین حقوق ناچیز را با تاخیر بسیار پرداخت می کنند.

یا وجود این مصائب مجال اندکی برای جشن و سرور و تبریک و شادباش نوروزی باقی می ماند. با این احوال و با این امید کە در سال آیندە مردم از شر بیماری منحوس کرونا و رژیم جنایتکار و ستمگر جمهوری اسلامی رها شوند، نوروز خجستە زاد روز فرخندە بهار دلکش را بە همە زنان و مردان آزادە، بە زندانیان سیاسی و مدنی و خانوادە هایشان، بە مادران جانباختگان راە آزادی و عدالت اجتماعی، بە کارگران و زحمتکشان و فعالین جنبش سندیکایی و کارگری و پرستاران و کادر درمانی کە در صف مقدم پیکار علیە کوید ١٩ فداکارانە می رزمند شادباش گفتە و برای همگی آنها تندرستی و پیروزی در کار و پیکار آرزو می کنیم

بهارانتان خجستە و خرم باد

افزودن دیدگاه جدید