سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٩

۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مطالب این شمارە جنگ کارگری:

بازار کار مهمترین عرصە پیکار زنان برای برابر حقوقی با مردان است

افول نئولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش سوم

مکثی بر فرار ١٠٠ میلیارد سرمایە از کشور

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید