دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە 108

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

 مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش مردم سراوان نە آغاز است و نە پایان !

افول نتولیبرالیسم: نمایشنامه در سه پرده بخش دوم

گروگرفتن دستمزدها برای فشار بە کارگران جنایت و ستمگری است

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

  

افزودن دیدگاه جدید