دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰ می ۲۰۲۱

خیزش مردم سراوان نە آغاز است و نە پایان !

۰۷ اسفند ۱۳۹۹

خیزشهای دیگری در راهند کە با سرکوب نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری کنند. ماهیت خیزشها در ایران امروز معیشتی است و بە همین دلیل سرکوب آنها نتایجی خلاف نیات سرکوبگران را برایشان رقم خواهد زد. باید از خیزش مردمی سراوان و اعتصاب همگانی مردم محروم بلوچستان همە مردم آزادیخواە و طرفدار عدالت قاطعانە حمایت نمودە و تا حد ممکن مانع از مجازات انتقامجویانە کارگزاران جنایتکار حکومت از شرکت کنندگان در خیزش شوند. ماشین خشونت و سرکوب حکومتی  را فقط با همبستگی همە عدالت و آزادیخواهان می توان نابود کرد.  

در روز دوشنبە این هفتە نیروهای سرکوبگر حکومت در شهر سراوان بە بهانە جلوگیری از قاچاق سوخت بە پاکستان عدەای از مردم فقیر و تنگدست منطقە را بە گلولە بستند و شمار ی از آنان را کە اکثرشان نان آور خانوادەها بودند بە قتل رساندە و عدەی دیگری را نیز مجروح کردند. در واکنش بە رفتار جنایتکارانە حکومت اعتراضات مردم ادامە یافت و دامنە آن بە شهرهای دیگر بلوچستان تعمیم پیدا کرد. در طی هجوم نیروهای سرکوبگر حکومت در مجموع دە ها تن از مردم در منطقە بە قتل رسیدند. مردم در اکثر شهرهای استان با توسل بە اعتصاب همگانی انزجار واعتراض خود از رژیم را نشان دادند.  شلیک بسوی مردم در حالی صور  گرفت کە آنها غیر مسلح بودند و بدون شلیک هم می شد با آنها صحبت و مذاکرە کرد. شغل سوختبری شغلی نیست کە مرزنشینان  محروم و فقیر بلوچ کە بسیاری از آنان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند با میل خود آن ر انتخاب کردە باشند. 

انتخاب شغل خطرناک و پر مخاطرە سوختبری از روی ناچاری و نبود کار و وجود محرومیت مضاعف مردم در این منطقە است کە هر چند وقت یک بار بە بهانە های واهی مورد یورش ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتە و عدەای از آنها نیز زندانی و پس از مدتی اعدام شدەاند.

  • بیکاری در بلوچستان و سیستان بە مراتب گستردە تر از سایر نقاط کشور است. یکی از دلایل آمار بالای بیکاری در این منطقە نوعی بایکوت اقتصادی است کە در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی با امتناع از سرمایە گذاری در عرصە صنعت و کشاورزی اعمال شدە است. در این منطقە تا دلشان خواستە است پادگان و پاسگاە و حصار و راە ساختەاند، تا بتوانند منطقە را بە پادگان نظامی و زندان مردم تبدیل کنند و راە رفت و آمدشان هموار باشد. ولی از کارخانە و محل اشتغال و تولید کە موجب تشدید بیکاری و فقر و محرومیت شدە خبر چندانی نیست.  وضعیت کشاورزی نیز بە علت خشکسالی و قطع سهم ایران از آب هیرمند سال بە سال بدتر گردیدە کە این خود بە گستر و فقر و راندە شدن مردم بسوی اشتغال کاذبی همچون سوخت بری منجر شدە است. بطوریکە جلوگیری از از این کار مترادف با و گرسنگی تلقی می شود و مردم برای حفظ این آب باریکە کە معلوم نیست تا کی دوام آورد حاضر شدەاند از جان عزیز شان مایە بگذارند.
  • مردم در بسیاری از نقاط  منطقە حتی دسترسی بە آب آشامیدنی، مدرسە و پزشک کە جز ء نیازمندهی های اولیە زندگی هستند ندارند.  اینها را هم مردم و هم مقامات دولتی  کە بیگانە با رنج و درد مردم هستند اظلاع دارند. با این احوال بجای رفع ا این محرومیت ها و ایجاد اشتغال مولد سالیانە مبالغ کلانی پول صرف تجهیز نیروی سرکوب در منطقە می کنند و بە محرومیتها ی مردم دامن می زنند. وجود و جولان غیر لازم نیروهای سرکوبگر در واقع برای مردمی کە در نهایت محرومیت بە سر می برند تحریک کنندە و محرک در گیری است.
  • راە حل اجتناب از این درگیری ها قطع سیاست امنیتی کردن مناطق محروم، بە رسمیت شناختن حقوق مردم و اختصاص بودجە دستگاە سرکوب بە سرمایە گذاری و توسعە زیر ساختهای اقتصادی- اجتماحی منطقە است. خیزش مردم سراوان و اعتصاب عمومی مردم شهرهای مختلف استان در دفاع از مردم سراوان و همبستگی بی سابقە مردم حاکی از انزجار و انزوا و خشم مردم از حکومت و سیاستهای آن در منطقە است.

وقوع این خیزش بە هیچ وجە غیر منتظرە نبودە و در مناطق کمتر محرومتر از بلوچستان و سیستان هم وقوع خیزشهای این چنینی دور از انتظار نیست،. مردم در همە ی کشور و بیشتر از همە در مناطق محروم ملی و قومی از هر لحاظ  تحت فشار و سرکوب مضاعف حکومت قرار دارند و حکومت هم جز زبان زور و گلولە در مقابل مردم راە حل دیگری در چنتە ندارد. استاندار بلوچستان و سیستان بە همراە عدەای از دست اندرکاران این جنایت می کوشند با دادن اطلاعات غیر واقعی در مورد علل و ماهیت خیزش مردم فقیر و رها شدە بە حال خود آن را مانند موارد پیشین بە اشرار و وابستگان بە بیگانگان نشان دهند تا آسانتر بتوانند آنرا سرکوب و از پیامدهای آن بکاهند. اما حنای آنها نزد مردم رنگ باختە تر از آن است کە مردم را فریب دهد. بە فرض اینکە بیگانگان هم بخواهند از خیزش مردم بە نفع امیال خودشان سئوء استفادە کنند، مقصر آن کارگزاران خود حکومت هستند کە با جنایات شان زمینە آن را فراهم کردەاند. خیزش مردم فقیر و ستم دیدە بلوچستان نە اولین و نە آخرین خیزش های این چنینی در ایران خواهد بود. خیزشهای دیگری در راهند کە با سرکوب نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری کنند. ماهیت خیزشها در ایران امروز معیشتی است و بە همین دلیل سرکوب آنها نتایجی خلاف نیات سرکوبگران را برای شان رقم خواهد زد.باید از خیزش مردمی سراوان و اعتصاب همگانی مردم محروم بلوچستان  باید همە مردم آزادیخواە و طرفدار عدالت قاطعانە حمایت نمودە و تا حد ممکن مانع از مجازات انتقامجویانە کارگزاران جنایتکار حکومت از شرکت کنندگان در خیزش شد. ماشین خشونت و سرکوب حکومتی  را فقط با همبستگی همە عدالت و آزادیخواهان می توان نابود کرد.  

دیدگاه‌ها


با سلام و دورود خدمت شما قیام مردم سراوان زنگ هشداری برای سپاه نیروی انتظامی و شخص خامنه ای است و به زودی دامنه این قیام به سراسر کشور کشیده خواهد شد و این اول کار مبارزه با این رژیم سفاک است کشتن و شکنجه جوانان سیاسی در زندانهای مخوف بالاخره روزی به پایان خواهد رسید و افرادی که این جوانان مظلوم را در زندان کشته و شکنجه کرده اند خون این جوانان شهید دامن انها را خواهد گرفت در جشن چهارشنبه سوری 99 جوانان ایران در سراسر کشوربه جای روشن کردن اتش درمحله ها و خیابانها و بازی با ترقه و اتش کاری دیگر خواهند کرد انها نارنجک های دستی و جنگی خود را بر سرماموران اطلاعاتی و امنیتی پرتاب خواهند کرد و با اسلحه های خودشان ماموران خامنه ای را خواهند کشت و همچنین با اتش زدن عکسهای خامنه ای و خمینی ملعون و قاسم سلیمانی و همچنین با اتش زدن پایگاههای بسیج و حوزه های علمیه پمپ بنزین دفتر امام جمعه چهارشنبه سوری را جشن می گیرند خامنه ای و مزدوران او باید منتظر شورش و انقلاب جوانان ایران باشند در چهارشنبه سوری 99 جوانان با بستن جلیقه های انتحاری و بمب گذاری در نقاط مختلف شهر و رفتن به داخل پاسگاهها و مراکز سپاه حمام خون به راه می اندازند امیدوارم که چهارشنبه سوری امسال سال سقوط رژیم باشد و جوانان شجاع ایران خامنه ای و صندلی قدرت او را با بنزین به اتش بکشند در روزی که این رژیم سقوط کند ملت ایران سپاه پاسداران ماموران نیروی سرکوبگر انتظامی و خامنه ای را در دادگاه های مردمی با طناب دار نمی زنند و ملت ایران بدن انها را با چاقوی قصابی تکه تکه خواهند کرد و انها باید تاوان کارها و جنایات خود را پس بدهند در انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1400 میزان مشارکت ملت ایران به صفر خواهد رسید چون مردم ایران به خوبی فهمیده اند که خامنه ای و رئیس جمهورهایی که خود او انتخاب می کند دزد و قاتل هستند و برای مردم ایران کاری نمی کنند مرگ بر خامنه ای زنده باد آزادی و پاینده باد ایران
0

افزودن دیدگاه جدید