شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

درختی ۵۰ ساله

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

"سرخ دار" جوان

از لای درختان

به خورشید نگاه کرد

باد در دیلمان پیچید

و سیاهکل

از مه بیرون آمد

سپیده دم

سهره ها که

آواز سر دادند

جنگل خندید

"سرخ دار" جوان

از لای درختان

به خورشید نگاه کرد

باد در دیلمان پیچید

و سیاهکل

از مه بیرون آمد

ماه بهمن بود

اما

برف ها آب شدند

ورودخانه ها خروشان

 

"سرخ دار" جوان

اکنون

درختی ۵۰ ساله است!

افزودن دیدگاه جدید