پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

ادامه

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

نیازم این بود که بگویم، پختگی امروزما یعنی تغییر کردن از چریک فدایی به سوسیالیسم دمکراتیک، عشق و احترام ما را به رفقایی که جان خود را در راه میهن مان فدا کردند، نفی نمی کند. در عین حال این شعر بیانگر اعتقاد ما به ادامه جدی مبارزه ی سیاسی منتها به سبک و شیوه ای متفاوت با گذشته است.

پنجاه سال بعد از سیاهکل...

ادامه

 

ما نمی دانیم که کوه‌ها

امروز برای ما چه سودایی در سر دارند

غذا داریم و آب و پوتین های محکم

براه می افتیم

بلندای قله، نه کمتر از آن، در انتظار ماست

منظری جدید بر جهان

و شاید لحظه ای فرا رسد

که دیگر نه جرئت بالاتررفتن داریم

نه امکان برگشت.

هنگامی که تاریکی سایه می افکند

و کوه ها دست‌نیافتنی

این را از پیش نیز همیشه می دانستیم

اما ما آن رهروانیم

که راه را ادامه می دهیم.

دیدگاه‌ها

چون تکامل راه است افتخارهم دارد.موضوع نفی نیست موضوع به سرانجام رساندن آنهمه جانفشانی ها وشکنجه ها ومرارت هاست.
0

افزودن دیدگاه جدید