شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠٢

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

 مطالب این شماره جُنگ کارگری :

دعوا ی دولت و مجلس بر سر همە چیز هست بە غیر از سفرە مردم!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش پایانی

ساخت مسکن برای بازنشستگان ترفند یا تصمیم؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید