شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۶ مارس ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە١٠٠

۱۶ دی‌ ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری

مبارزە با چپ زیر عنوان مبارزە با فساد و واگذاری های رانتی

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۹

اضافە کاری بدون دستمزد غیرقانونی و بیگاری است، زیر بار آن نروید!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید