سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٣

۲۷ آبان ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

مسئلە اصلی مردم ایران نە ترامپ بود نە بایدن، حکومت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هشتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 2

سالگرد کدام قانون کار را کارگران باید جشن بگیرند؟

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید