سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٢

۲۰ آبان ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

کاهش قیمت دلار خبر خوبی برای همە نیست!

قصد سپاە از تشکیل "قرارگاە مبارزە با گرانی" سرکوب اعتراضات گرسنگان است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش هفتم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه– بخش ۱

فصلی از کتاب "شرایط دیجیتالی – مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال " انتشارات دانشگاه وست مینیستر-۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید