سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱ دسامبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۹ آبان ۱۳۹۹

در صبح ٩ آبان شماری از رهبران اعتصاب با یورش ماموران بە خانە هایشان بازداشت شدند. بنا بە گزارش کانال تلگرامی مستقل هفت تپە ، یوسف بهمنی، حمید ممبینی ابراهیم عباسی، در این بازداشت شدەاند. اسماعیل بخشی از رهبران اصلی اعتصابات پیشین کە از کار نیز اخراج و متحمل زندان و شکنجە شدە است در کانال تلگرامی اش خبر از بازداشت مسعود حیوری در یورش ٩ بهمن بە خانە های کارگران دادە است. طبق خبری کە چند روز پیش خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، دولت حاضر بە پذیرش خلع ید از امید اسدبیگی نیست.

بازداشت شماری از رهبران کارگران هفت تپە

اعتراضات زنجیرەای کارگران هفت تپە در این هفتە نیز ادامە یافت. کارگران در پی طفرە رفتن مسئولین از انجام تعهداتشان مبنی بر پذیرش بازگرداندن هفت تپە بە دولت، آزادی وبازگشت بکار شماری از کارگران اخراجی بسر کار و اخراج مدیران بازنشستە و عوامل اسد بیگی در شرکت بە تنگ آمدەاند، در ٨ آبان مدیر عامل تام الاختیار موقت و یکی دیگر از عوامل اسد بیگی مالک شرکت را از کارخانە بیرون راندند. بە دنبال این اقدام کارگران و آغاز دور تازەای از مبارزە یگان ویژە برای سرکوب کارگران حق طلب کە تنها خواستە شان اجرای توافق مسئولین با کارگران بود وارد شرکت شدند و متعاقب آن در صبح ٩ آبان شماری از رهبران اعتصاب با یورش ماموران بە خانە هایشان بازداشت شدند. بنا بە گزارش کانال تلگرامی مستقل هفت تپە ، یوسف بهمنی، حمید ممبینی ابراهیم عباسی، در این بازداشت شدەاند. اسماعیل بخشی از رهبران اصلی اعتصابات پیشین کە از کار نیز اخراج و متحمل زندان و شکنجە شدە است در کانال تلگرامی اش خبر از بازداشت مسعود حیوری در یورش ٩ بهمن بە خانە های کارگران دادە است. طبق خبری کە چند روز پیش خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، دولت حاضر بە پذیرش خلع ید از امید اسدبیگی نیست.

ادامە اعتراضات کارگران برفاب

اعتراض کارگران برفاب کە از اول آبان برای بازگشت بە کار و یک رشتە مطالبات صنفی دیگر شروع شد همچنان ادامە دارد. بازگشت بە کار، پرداخت طلب مزدی پرداخت نشدە، اجرای طرح طبقە بندی مشاغل خواستەهایی هستند کە کارگران بە خاطر آنها بە اعتراض برخاستەاند. افزون بر اینها بین کارگران اخراج شدە با مدیریت بر سر میزان حق سنوات نیز اختلاف نظر وجود دارد. کارگران با اشارە بە مادە ٢٠ قانون کار خواهان ٤٥ روز حق سنوات بابت هر سال سابقە کارشان در صورت قطعی شدن اخراج شان هستند. کارفرما ظاهرا مایل بە پرداخت این مبلغ و اجرای همین قانون ظالمانە کە در زمان روحانی بە نفع کارفرمایان تعدیل و حق اخراج بی قید و شرط را بە کارفرمایان دادە است نیست! گفتنی است کە در مادە ٢٧ قانون کار حق اخراج توسط کارفرما بە هر دلیلی مشروط بە تائید تشکل های محل کار شدە بود و در صورت تائید نشدن اخراج توسط تشکل کارفرما حق اخراج بی دلیل کارگر را نداشت و حق سنوات ٢ ماە بابت هر سال سابقە کار بایست پرداخت می شد.

اعتراض معلمان دارای قرار موقت در چند شهر

معلمان غیر رسمی کە با قرارداد موقت کار می کنند و فاقد امنیت شغلی هستند در ٥ و ٦ آبان برای چندمین دفعە در چند شهر با برگزاری تجمعات اعتراضی نارضایتی شدید شان از شرایط شغلی، دستمزد و مشکلات بیمە ای شان را بە نمایش گذاشتند. معلمان خواهان استخدام رسمی و پرداخت حقوق و مزایای شغلی بە مانند معلمان رسمی شدند.

دور جدید تجمعات اعتراضی معلمان دارای قرارداد موقت با خواست امنیت شغلی که از روز دوشنبه در چند استان آغاز شده است، سه‌شنبه ۶ آبان نیز ادامه یافت. معلمان در هر دو روز با تجمع مقابل استانداری‌ و دفاتر کل آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند. در ٥ آبان مربیان پیش دبستانی در شهرهای ارومیە، اهواز و گرگان تجمع و راهپیمایی کردند.و در ٦ آبان دریزد. افزون بر آنها معلمان نهضت سواد آموزی نیز کە وضعیت استخدامی نا مشخصی دارند در دزفول مقابل دفتر نمایندە مجلس. ادارە آموزش و پرورش در شرایطی از استخدام ٦٠ هزار معلم قرادادی طفرە می رود کە گفتە می شود بە ٢٠٠ هزار معلم تازە نیاز دارد. علت استخدام نکردن معلمان قراردادی در واقع بخاطر دستمزدهای کمی است کە دولت بە آنها می دهد و بە واقع آنها را بطور مضاعف استثمار می کند. افزون بر آن معلمان موقت از مزایای مزدی و شغلی معلمان رسمی محروم هستند. حتا معلمان رسمی نیز از حقوق اندک خودشان بە شدت ناراضی هستند و سالهاست کە برای افزایش حقوق شان مبارزە پر هزینەای را در پیش گرفتەاند. با این اوصاف معلمان موقت تنها با ادامە و گسترش مبارزە است کە می توانند دولت را وادار بە پذیر مطالبات بر حق شان نمایند. تشکلهای معلمان نیز بە رغم تفاوتهای مطالباتی با معلمان موقت حتما در این راە بە آنها کمک خواهند کرد.

حملە وحشیانە نیروهای سرکوب بە تجمع مسالمت آمیز بازنشستگان شرکت نفت

.نیروهای سرکوبگر حکومت در ٥ آبان با یورش وحشیانە بە بازنشستگان شرکت نفت کە برای پراخت حق و حقوق قانونی پرداخت نشدە شان در مقابل ساختمان شرکت نفت تجمع کردە بودند عدەای از آنها را مجروح کردند. گفتنی است کە علاوە بر بازنشستگان ایثارگران شرکت نفت هم کە مزایای شغلی شان را از چند ماە پیش تا کنون قطع کردەاند در این تجمع کە چند روز پیش از یورش سرکوبگران شروع شد شرکت داشتند. حتا آنها نیز در این یورش از ضرب و شتم پاسداران صاحبان قدرت و سرمایە مصون نماندند.

اعتصاب اتوبوس رانان در بوشهر

اتوبوسرانان بوشهر در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهایشان در ٣ آبان دست بە اعتصاب زدند. رانندگان کە قبل از شروع این اعتصاب بارها بخاطر پرداخت نشدن دستمزدهای شان تجمع کردە بودند، خواستار پرداخت منظم و بە موقع دستمزد شان شدند. آنها کە از خلف وعدەهای پیاپی مسئولین بە خشم آمدەاند گفتەاند تا خواستە هایشان را ندهند بە اعتصاب شان ادامە خواهند داد.

تجمع کارگران شرکتی و قراردادی بخش بهداشت مقابل مجلس

جمعی از کارگران و کارکنان شرکتی و قراردادی موسسات درمانی کە از استخدام موقت و شرکتی و رفتار صاحبان این شرکتها بە ستوە آمدەاند، در ٥ آبان مقابل مجلس تجمع و خواستار پایان دادن بە کار قراردادی و شرکتی و استخدام مستقیم توسط مراکز درمانی کە در آنها کار می کنند شدند. گفتنی است کە پرستاران شرکتی بە دفعات نسبت بە رفتار استثمارگرانە شرکتهایی کە آنها را با دستمزد ناچیز استخدام موقت می کنند و با گرفتن حق دلالی در اختیار موسسات درمانی قرار می دهند اعتراض کردەاند ولی مسئولین دولتی بە اعتراضات و مطالبات آنها تا کنون توجهی نکردەاند.

تجمع رانندگان و کارگران شهرداری در اهواز

رانندگان خدمات موتوری و کارگران شهرداری اهواز در ٦ آبان در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی شان در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند. معترضین در تجمع شان خواهان پرداخت منظم و بە موقع دستمزد و بدهی مزدی شهرداری شدند.

تجمع کارگران آبدار در گهگیلویە و بویر احمد

٢٥٠ کارگر آبدار در گهگیلویە و بویر احمد ٥ آبان در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و سایر مزایای شان طی ٦ ماە گذشتە تجمع و خواستار پرداخت طلب مزدی شان و پرداخت بە موقع و منظم دستمزد و مزایای شان شدند. با وجود اینکە کارگران گفتەاند خانوادە هایشان از لحاظ معیشتی بخاطر پرداخت نشدن دستمزدهای اندکشان بە شدت تحت فشار قرار دارند، ولی هنوز مسئولین ذیربط اقدامی برای پرداخت طلب کارگران انجام ندادەاند.

اولتیاتوم ٣ روزە کارگران ابنیە فنی راە آهن بە کارفرما

بە گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران انبیە فنی تراورس بە کارفرمای خود کە یک شرکت پیمانکاری است برای پرداخت کامل دستمزدهای پرداخت نشدە شان اولتیاتوم ٣ روزە تعیین کردەاند. کارگران انبیە فنی طی ماە های اخیر در چندین منطقە در اعتراض بە وضعیت شغلی، ناچیز بودن دستمزد، عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و پارەای مطالبات صنفی دیگر اعتراض و اعتصاب کردەاند و تا حدودی موفق شدەاند در اثر حرکت جمعی بە بخشی از مطالبات شان برسند. با این همە کارفرما تلاش می کند با ندادن بە موقع دستمزد کارگران را تحت فشار قرار دهد.

افزودن دیدگاه جدید