گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە
جمعه, 23. اکتبر 2020 - 16:12

اگر کارگران اتحادیە و سندیکا داشتند کارفرمایان مجبور بودند با آنها قرارداد دستە جمعی منعقد کنند. در آن صورت طفرە رفتن برای کارفرما بسیار دشوارتر می شد. اعتصابات خود بخودی درست بە دلیل نبود تشکل هدایتگر است کە کمتر موفق می شوند بە اهداف شان برسند و دست آوردهای شان را از تعرض دوبارە کارفرمایان محفوظ نگاە دارند!

اعتصاب کارگران پتروشیمی در ماهشهر

کارگران پتروشیمی رازی واقع در سایت پنج منطقە ویژە اقتصادیدر ٢٣ مهرماە در اعتراض بە پرداخت نشدن مزایای شغلی شان و خلف وعدە کارفرما در این خصوص اعتصاب و در مقابل دفتر شرکت تجمع نمودند. کارگران معترض کە بە شدت از تعلل کارفرما در پرداخت مطالبات شغلی شان و اجرا نشدن طرح طبقە بندی مشاغل بە خشم آمدە بودند برای ساعاتی مانع خروج مدیران شرکت از ساختمان اداری شدند.

بە گزارش " خبرگزاری عصرجنوب،"شرکت پتروشیمی رازی در بهمن سال ۱۳۸۶ به کنسرسیومی متشکل از شرکت سهامی گوبرفابریقالاری ترک آمونیم (گوبره‌تاش) ، شرکت انرژی گاز آسیا و شرکت شقایق سازه رنگین واگذار شد". ظاهرا پس از دخالت نمایندە دادستان در این اعتصاب و شکایت کارگران از "احمدی دشتی "مدیرعامل شرکت و دادن قول رسیدگی بە خواستە های کارگران این اعتصاب پایان یافتە است. گفتنی است کە اجرای طبقە بندی مشاغل و پرداخت مزایای شغلی جزء مطالبات اعتصاب منطقەای کارگران پتروشیمی کە مدتی پیش برگزار شد بودند کە کارفرمایان با انجام آنها موافقت کردە بودند. با این حال از عملی کردن شان طفرە می رفتند. یکی از علل طفرە رفتن های پیاپی کارفرمایان از اجرای تعهدات قانونی شان بە کارگران نداشتن تشکل است. اگر کارگران اتحادیە و سندیکا داشتند کارفرمایان مجبور بودند با آنها قرارداد دستە جمعی منعقد کنند. در آن صورت طفرە رفتن برای کارفرما بسیار دشوارتر می شد. اعتصابات خود بخودی درست بە دلیل نبود تشکل هدایتگر است کە کمتر موفق می شوند بە اهداف شان برسند و دست آوردهای شان را از تعرض دوبارە کارفرمایان محفوظ نگاە دارند!

اعتصاب کارگران پالایشگاە پارسیان "پتروپلاس"

اعتصاب کارگران پالایشگاه گاز پارسیان

کارگران پالایشگاه گاز پارسیان از ٢٥ مهر اعتصاب کردند. این اعتصاب با گذشت ٤ روز از آن همچنان ادامە دارد.

خواستە های کارگران کماکان همان خواستە های اعتصاب یک ماهە کارگران شرکتهای پیمانکاری است کە از یازدهم مرداد شروع شد. کارفرمایان بە خیال اینکە اعتصاب یک ماهە پایان یافتە و حالا می توانند زیر توافقات خود با کارگران بزنند، مانند موارد قبلی از انجام توافقات شان با اعتصابیون طفرە می روند. توسل دوبارە کارگران بە اعتصاب اما نشان می دهد کە کارگران این بار مصمم بە ادامە مبارزە تا رسیدن بە مطالبات شان هستند.

تجمع عدەای از کارگران قراردادی صنعت نفت مقابل مجلس

در ٢٩ مهر شماری از کارگران قرارداد موقت صنعت نفت مقابل مجلس در اعتراض بە شرایط شغلی، استخدام قراردادی موقت و تبعیضات شغلی کە بین آنها و کارگران رسمی اعمال می کنند تجمع کردند. این عدە در واقع خواستە های ٣٤ هزار کارگر قرار داد موقت را نمایندگی می کنند. کارگران کە از پیگیری مطالبات بر حق شان در وزارت کار و دیگر دستگاە های دولتی نا امید شدەاند، اینک برای رسیدگی بە مطالبات شان بە فکر فشار آوردن بە مجلس مدعی عدالخواهی افتادەاند تا ادعای عدالتخواهی شان را در عمل ببینند.

٢ هزار کارگر شاغل در عسلویە در نامەای خواستار اجرای مطالبات شن شدند

این کارگران در نامە خودشان ضمن دعوت از کارگران بە اتحاد برای خنثی نمودن اثرات اقدامات تفرقە افکنانە کارفرمایان گفتەاند کە برای گرفتن مطالبات شان مبارزە خواهند کرد. کارگران پیمانی عسلویە در نامە خود خواستار افزایش دستمزد و پرداخت بە موقع آن، اجرای پروتکل های بهداشتی، تامین امنیت شغلی، استخدام رسمی توسط شرکت نفت شدەاند. کارگران در پایان نامە شان نوشتەاند: " قاطعانه اعلام میکنیم که ادامه این وضعیت دیگر برایمان ممکن نیست و با رسانه ای کردن اعتراض و خواستهایمان هشدار میدهیم که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود در اشکال دیگری اعتراضمان را ادامه خواهیم داد".

 

اعتصاب کارگران پتروشیمی لامرد شیراز

در ٢٦ مهر ماە کارگران پتروشیمی لامرد در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی شان و عدم پرداخت بە موقع و منظم دستمزد شان اعتصاب و مبادرت بە تظاهرات نمودند.

 

اعتراض کارگران اقماری گاز در پارس جنوبی

تخلفات کارفرمایان و دولت از قوانین محدود بە یک یا دو مورد نیست. آنها در هر کجا کە بتوانند قوانین موجود و حقوق کارگران را پایمال می کنند.

در ٢٣ مهر همین مسئلە موجب اعتراض دوبارە کارگران اقماری مجتمع گازی پارس جنوبی کە بە حق نگران سلامتی خود در شرایط کرونایی هستند شد. کارگران کە شاهد افزایش ابتلای همکاران خود هستند نسبت بە رعایت نشدن مقررات مربوط بە شرایط کرونایی و اجرای سلیقەای آن دوبار مجبور بە اعتراض شدند. خواست کارگران معترض اجرای ١٤ روز استراحت در مقابل ١٤ روز کار کە کارفرما آن را رعایت نمی کند شدند. گفتنی است کەطرح دوهفتە کار و دوهفتە استراحت بە دستور ستادمبارزه با کرونا و رییس منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بە منظور کاستن از شیوع کرونا صادر شدە است!

 

اعتراض کارگران سازمان حمل و نقل در یاسوج

 

بە گزارش اتحادیە آزاد کارگران روزیکشنبه ٢٧ مهر، کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهرداری یاسوج بار دیگر در اعتراض بە پرداخت نشدن طلب مزدی شان اعتراض و خواهان پرداخت طلب مزدی ٩ ماە گذشتە شان و پرداخت منظم و بە موقع دستمزدهای شان شدند. سایت اتحادیە آزاد کارگران بە نقل از کارگران پس از اشارە بە مشکلات متعددی کە پرداخت نشدن دستمزدها برای کارگران بوجود آوردە اعتراض این کارگران را دامنە دار و گستردە خواندە است.

ادامە اعتراضات کارگران شهرداریها

اعتراضات کارگران شهرداری ها در نقاط مختلف کشور بخاطر پرداخت نشدن طلب های مزدی همچنان ادامە دارند و هیچ مقام دولتی برای رسیدگی بە وضعیت دردناک آنها اقدامی نکردە و نمی کند.

در این هفتە کارگران شهرداری حمیدیە کە بنا بە گزارش ایلنا ١٥ ماە است کە طلب مزدی شان پرداخت نشدە برای چندمین بار مجبور بە تجمع شدند. این بار نیز این تجمع بدون نتیجە مشخصی پایان یافت. حال کە چنین است کارگران شهرداری ها باید طرق دیگری از اعتراض را پیدا کند کە موثر واقع شوند. طرقی مانند جمع نکردن آشغالها، اشغال ادارات شهرداری و استانداری بە نظر می رسد راە های موثرتری باشند.

اعتصاب و تجمع کارکنان شرکتی مخابرات فارس

کارکنان شرکتی مخابرات فارس در ٣٠ مهر در اعتراض بە اجرا نشدن طرح طبقە بندی، دستمزدهای ناچیز، تبعیضات شغلی و سپردن کارها بە شرکت های پیمانکار اعتصاب و در مقابل ساختمان ستاد مخابرات جهت وادار نمودن مسئولین شرکت بە برآوردە نمودن مطالبات شان تجمع کردند. کارکنان اعتصابی می گویند شرکتهای پیمانکار دستمزدهای کمی بە آنها می دهند و حقوق قانونی آنها را زیر پا میگذارند. در بخشی از بیانیە اعتصابیون کە خبرگزاری ایلنا آن را منتشر نمودە علت اعتصاب بر شمردە شدە و آمدە: «مدیران ارشد مخابرات که می‌بایست در قبال سرنوشت همکاران بخش خصوصی در جهت ایجاد رفاه و امنیت شغلی و تامین خواسته‌های بحق آنان اهتمام ورزند، اکنون یک بار دیگر پا را فراتر گذاشته، جداسازی این پرسنل از یکدیگر را با حجمی نمودن قراردادها و قرارداد با پیمانکاران محلی، در دستور کار قرار داده اند. این اقدامات با توجه به مشکلات پیش روی شرکت‌های حجمی که از آن جمله کسر حداقل ۵۰۰ هزار تومان از حقوق ناچیز فعلی، دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد بعضا تا ۶ ماه، کم نمودن پرسنل در حال کار و نهایتا بازگشت به وضع اسفبار ۱۰ سال پیش می‌باشد، از هم پاشیده شدن بنیان خانواده پرسنل بخش خصوصی را مورد هدف قرار داده است.».

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.