سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱ دسامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٩

۲۸ مهر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

امام زادە "ڕئیسی"کور اگر نکند شفا نمی دهد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری بخش سوم

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 41

ضرورت مبارزە با سە تغییر ضد کارگری تازە دولت روحانی!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید